FRAMTIDENS SKOGSSKÖTSEL

HEUREKA
– skogsbruk på dina villkor


Forskarna Hampus
Holmström och Karin
Öhman arbetar med
utveckling av Heurekas
planeringsverktyg för
konsekvensanalyser och
långsiktig strategisk
planering av skogens
skötsel – med finansiering
från Skogssällskapet
och Future Forests.
Forskarna Hampus Holmström och Karin Öhman arbetar med utveckling av Heurekas planeringsverktyg för konsekvensanalyser och långsiktig strategisk planering av skogens skötsel – med finansiering från Skogssällskapet och Future Forests.

Det avancerade analysprogrammet Heureka, framtaget av forskare och testat av branschen, hjälper skogsägare till bättre beslut. Med programvarans hjälp kan man jämföra konsekvenserna av olika skötselstrategier, som olika skötselintensitet eller skötsel med fler mål än virkesproduktion.

Det här är Heureka

Heureka är ett mångbruksinriktat analys- och planeringsprogram. Heurekasystemet består av en serie programvaror för skoglig planering och analys. Visionen är att Heureka ska bidra till ett lönsammare och miljövänligare skogsbruk. Heureka förvaltas av ”Skogliga hållbarhetsanalyser” vid institutionen för skoglig resurshushållning på SLU. Läs mer om programvarorna på http://heureka.slu.se/wiki.
De flesta skogsägare kan bedöma om ett bestånd behöver röjas genom att gå ut i skogen och se efter. Men vid komplexa skogliga planeringsproblem med många bestånd och alternativ behövs hjälp av datorn – och nya beräkningsprogram som Heureka.

– Traditionella skogsbruksplaner berättar vad som ska ske, men inte vilka konsekvenser det får. Med Heureka kan man analysera resultatet av en mängd olika ekosystemtjänster och söka den optimala skötseln av skogen utifrån den målsättning skogsägaren har, säger Hampus Holmström, forskare vid SLU, som använder och utvecklar Heureka med finansiering från Skogssällskapet.

Som ett exempel har Hampus Holmström och forskarkollegan Karin Öhman (från forskningsprogrammet Future Forests), analyserat tre skötselplaner för Linköpings kommunskogar. Förutom att kommunen, med Skogssällskapets hjälp, tar fram en rekreationsanpassad skogsskötselplan, ska man nu även undersöka de mer långsiktiga konsekvenserna av en ökande användning av mer kontinuitetsskogsbruk. Forskningsprojektet ger Linköping möjlighet att som första kommun i Sverige använda Heurekaana-lyser som ett stöd i skogsskötseln. Heurekaanalyserna visar konkret vad en omläggning till ett kontinuitetsskogsbruk innebär, vad kommunen kan förväntas vinna och förlora.


Heureka
Klicka på bilden för att visa en förstoring! Analysresultaten kan bl.a. presenteras i kartform. Här syns föreslagna avverkningsåtgärder (blädning, gallring resp. slutavverkning) i en viss 5-årsperiod för ett visst scenario. Observera att villkoret ”inga hyggen större än 5 ha” medfört att de få slutavverkningarna (rödmarkerade) föreslås ske utspritt över skogslandskapet.

Tre vägar

Linköpings skogsförvaltare, Stefan Samuelsson, fick nyligen se hur forskarna analyserat konsekvenserna av tre olika vägval; skötsel med visst trakthyggesbruk, kontinuitetsskogsbruk i kommunens hela skogsinnehav samt en kompromiss med vissa slutavverkningar i strategiskt valda bestånd. Stefan fick också göra egna värderingar av vilka aspekter som han personligen anser är viktigast för utvecklingen.

– Det var mycket intressant. Jag fick flera fördomar om kontinuitetsskogsbruk omkullkastade. Min uppfattning var till exempel att kontinuitetsskogsbruk skulle leda till en ökad andel täta, grandominerade skogar, men det verkar kunna bli tvärtom. Det blir intressant att analysera mer. Sen är det förstås upp till politikerna vilken väg vi ska gå, säger Stefan Samuelsson.

Även privata skogsägare som funderar på olika skötselstrategier, skulle ha stor användning för Heurekaanalyser.

– Det behövs inte många hektar skog förrän ett flermålsinriktat skogsbruk blir för svårt att sköta intuitivt. Långsiktiga konsekvenser av ett visst brukande, eller ett icke-brukande, är alltid intressanta. Enkla planeringssituationer, som man inte behöver räkna på för att kunna fatta optimala beslut, är ovanliga. Många skogsägare vill optimera sin avkastning, andra inte. Och nästan alltid finns det flera aspekter att ta hänsyn till; jaktpassen, svampställena eller de vackra lövbestånden ned mot sjön, säger Hampus Holmström.

Våga värdera

Karin Öhman betonar att Heurekaanalyserna kan ses som en nyttig övning för att tänka igenom vad man egentligen vill uppnå och hur man värderar olika aspekter utifrån målen i skogsbruket.

– Vi är ofta pigga på att i skogsskötselplaner notera att hänsyn ska tas till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för ett uthålligt skogsbruk. Men det går inte att ta hänsyn till alla aspekter lika mycket. Skogsägaren måste värdera vad som är viktigast för att nå de skogliga målen. För det är Heureka ett bra stöd, säger Karin Öhman.

TEXT OCH FOTO: KRISTINA SUNDBAUM


SKOGSSÄLLSKAPET HJÄLPER TILL

Vill du veta hur du som privat skogsägare kan använda Heureka? Kontakta Ingemar Eriksson på Skogssällskapet.

Telefon: 018-14 11 60.
E-post: ingemar.eriksson@skogssallskapet.se.


Till toppen pil upp       Vidare i SkogsVärden pil höger