Avslutat projekt

Metodik för samanalys av marksvampar på Markinventeringens och Riksskogstaxeringens provytor

I Sverige bedrivs skogsskötsel framgångsrikt för att få en hög produktion av skog. Samtidigt påverkar skötseln förekomsten av svampar; vissa arter gynnas men andra missgynnas. Det saknas kunskap om hur förändringar av skogens svampsamhällen innebär att deras sammanlagda yttiga ekosystemtjänster förändras.

Svampfruktkroppar på död ved.

Det diskuteras ofta om en rik biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystem skall vara stabila, fungera och vara motståndskraftiga. Skogar har en mycket hög artmångfald av svampar som bl a utför nästan all nedbrytning av dött material, tar upp och cirkulerar nästan all näring till träd och växter, samt har stor betydlelse för regleringen av markens kolförråd. Hittills har det i princip dock varit omöjligt att undersöka om artmångfalden och sammansättningen av mikro­organismerna svampar har någon betydelse för olika processer på ekosystemnivå, t ex trädtillväxt. Men med hjälp av ny metodik kan marksvampar idag till låg kostnad identifieras och kvantifieras i markprover med hjälp av masssekvensering av DNA, refensbibliotek och bioinformatik.

Detta projekt syftar till att ta fram metodik för att kostnadseffektivt med hjälp av DNA-analyser karaktärisera vilka svampsamhällen som finns i Markinventeringens prover från potentiellt 5000 provytor i skogsmark utspridda i Sverige.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Projektet har visat att det går utmärkt att analysera svampinnehållet i dessa markprover, både från nytagna prover som hanterats med Markinventeringens vanliga rutiner liksom i torkade och arkiverade, upp till 30 år, gamla prover.
  • En rutin har utvecklats så att Markinventeringen från och med 2015 samlar in markprover för att analysera svampinnehåll som en ordinarie del i sin inventering. Detta möjliggör att förekomsten av marksvampar storskaligt och kostnadeffektivt kan undersökas i Sveriges skogar.

Ämne: Ekologi
Startår: 2014

Anders Dahlberg

Professor
  • Organisation Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Telefon 070-3502745
  • Epostadress anders.dahlberg@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.