Avslutat projekt

Utvärdering och vidareutveckling av verktygen för skoglig vattenplanering

Verktygen NPK+ och Blå målklassning bidrar till att minimera skogsbrukets effekter på vattenkvaliteten och vattendirektivets mål genom att identifiera marker som till exempel kan förorsaka övergödning eller slamtransport. Som ett första försök att inkludera vatten i den skogliga planeringen bedöms verktygen ha stor potential för att förbättra vattenhänsynen i skogsbruket.

Vattenspegel

NPK+ och Blå målklassning är relativt enkla verktyg som i första hand utgår från observerbara strukturer och egenskaper i vattendraget eller kantzonen. Fördelen med verktygen är att en lekman kan utföra bedömningen av vilken hänsyn som bör tas. Svårigheten är att mer osynliga egenskaper, som vattenkemi, inte kan bedömas då det kräver vattenkemisk provtagning och analys.

Det praktiska användandet av verktygen befinner sig ännu i ett tidigt skede och det finns därför utrymme för förbättringar och vidareutveckling. För att underlätta bedömningen skulle både egenskaper i NPK+-protokollet och Blå målklasser kunna kompletteras med bilder och exempel för att förtydliga enskilda egenskaper vid inventeringen och val av målklass. En tydligare styrning från delsummorna i NPK+-protokollet skulle också kunna ligga till grund för valet av målklass.

En annan viktig aspekt är att redan befintlig information om vattenkemi, arter, restaurerings­åtgärder, områdesskydd etc. samlas i en portal för att effektivisera vattenhänsynen ytterligare. I dagsläget saknas en sådan. Verktygen bidrar till att minimera skogsbrukets effekter på vattenkvaliteten och vattendirektivets mål genom att identifiera marker som till exempel kan förorsaka övergödning eller slamtransport. Som ett första försök att inkludera vatten i den skogliga planeringen bedöms verktygen ha stor potential för att förbättra vattenhänsynen i skogsbruket.

Sammanfattning av projektets resultat

Vattenvård inom skogsbruket kommer få allt större fokus i takt med klimatförändringar och det ökade trycket på våra vattenresurser, varför välfungerande verktyg som bidrar till att bibehålla god kvalitet i våra vattenmiljöer är av stor vikt. NPK+ och Blå målklassning är framtagna för att öka förutsättningarna för biologisk mångfald i vattenmiljöer genom att primärt bedöma synliga strukturer.

 • Kalibrering inventerare emellan och mer styrning utifrån NPK+-protokollet behövs för
  att indelningen av målklasser ska bli mer objektiv.
 • De skogliga vattenplaneringsverktygen NPK+ och Blå målklassning uppfyller syftet
  att bedöma vattenkvalitet med avseende på vattenkemi när variationerna mellan vattendragen är stora.
 • Totalsummorna för ”Naturvärde”, ”Påverkan” och NPK+ påvisade liksom ”Klart
  vatten” lägre halter näringsämnen samt lägre andel partiklar och humusämnen i vattnet och skulle därför kunna användas för att indikera vattenkemiska förhållanden.
 • Erosionsbenägna jordarter och blöta kantzoner visade på högre mängder organiskt bundna näringsämnen i vattnet och bedöms vara extra känsliga för skogsbruk.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2013

Anneli Ågren

Forskare

Forskning och undervisning om vattnet i skogen.

 • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
 • Telefon 090-7868365
 • Epostadress anneli.agren@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.