Avslutat projekt

Vattenkvalitét och utlakning vid storskalig skogsgödsling av ett helt avrinningsområde

Efterfrågan på biomassa ökar i landet och vår omvärld. Nyttjande sker traditionellt i virkesprodukter och papper men biomassa till energi har ökat omfattning. Det föreligger behov att öka skogsproduktionen vilket skogs­gödsling kan bidra med. Det är av vikt att klarlägga skogsgödslingens betydelse för omsättning av markens näringsämnen.

Projektbild

Intresset ökar för att genom skogsgödsling uppnå ökad biomassaproduktion att nyttjas till såväl virke och papper som biomassa för energi. Trots en förhöjd atmosfärisk deposition är kväve det näringsämne som i första hand begränsar skogsproduktionen. Utlakningen av kväve till inlandsvatten och kusthav innebär näringsberikning och eutrofieringsproblem. Därför har gödsling varit begränsad i Sverige men nu ökar omfattningen av åtgärdeneftersom det föreligger behov att öka skogsproduktionen. Ökad tillväxt kan dock medföra biologisk försurning av marken varför detta motverkas med tillförsel av kalcium och magnesium, som i sin tur inverkar negativt på markens bortillstånd varför också lite bor tillförs.

Projektet syftar till att klarlägga skogsgödslingens betydelse för omsättning av näringsämnen särskilt gödselmedlets kväve-, kalcium-, magnesium- och borinnehåll samt dessa ämnens samverkan med andra kemiska ämnen i marken. Nyttjandet av försiktig traktorgödsling kombineras med en under decennier förhöjd kvävedeposition och detta nu i ett ändrat klimattillstånd. Dessa multipla förhållanden sätter undersökningen i ett aktuellt perspektiv för belysande av näringsämnens uppträdande i skogsekosystemet.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten visade ändå på förhöjda koncentrationer av tillförda ämnen i avrinnande
    bäckvatten. För kväve, som utgjorde huvudgödslingsämne, var koncentrations­ökningarna i bäckvattnet främst relaterade till nitrat (NO3).
  • Totalt ökade utlakningen med 14% för det första året jämfört med ogödslade förhållanden.
  • Värt att noteras är att trots försiktig gödsling så utlakas en del av tillförda ämnen
    till nerströms vattendrag.­

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2013

Lars Lundin

Professor

Forskning inom vatten och miljö, geokemi och hydrologi.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.