Avslutat projekt

Verktyg för att inkludera och aggregera olika intressenters värderingar i den skogliga planeringen

Heureka är i dag kanske världens mest avancerade system för långsiktiga skogliga analyser. I likhet med de flesta andra planeringssystem är dock Heureka främst anpassat för traditionell skoglig planering där endast en beslutsfattare ingår, trots att dagens planeringssituation ofta kännetecknas av många intressenter och en diverse målbild. Syftet med detta projekt är därför att ta fram verktyg för att inkludera och aggregera olika intressenters värderingar i den skogliga planeringsprocessen.

Projektbild

Ett hållbart brukande av den svenska skogen kräver att inte enbart ekonomiska utan även ekologiska och sociala värden vägs in i de beslut som fattas om skogens skötsel. Dessa värden kräver ofta att andra intressenter än den egentliga beslutsfattaren kopplas in i planerings­processen. Heureka är i dag kanske världens mest avancerade system för långsiktiga skogliga analyser. I likhet med de flesta andra planeringssystem är dock Heureka främst anpassat för traditionell skoglig planering där endast en beslutsfattare ingår, trots att dagens planerings­situation ofta kännetecknas av många intressenter och en diverse målbild. Syftet med detta projekt är därför att ta fram verktyg för att inkludera och aggregera olika intressenters värderingar i den skogliga planeringsprocessen. Projektet är dels inriktat på att utveckla metoder som behövs för att kunna utvärdera olika skogliga scenarier i en gruppsituation och dels på att inkludera dessa metoder i Heurekasystemet . I dagsläget när man använder sig av de metoder som finns implementerade i Heurekasytemet kan endast ett fåtal alternativ utvärderas eftersom flermålsanalysen blir svårare och mer tidskrävande för varje extra alternativ som ska utvärderas. Detta blir extra tydligt i situationer med många beslutsfattare.

En metod har testats som möjliggör att man kan utnyttja de metoder som redan finns i Heureka för att vikta de inblandade intressenternas delmål men där man kan kombinera dessa metoder med en ny automatiserade metod för värdering av utfallet för respektive plan och mål. Detta för att kunna frikoppla intressenterna från den i många fall tidsödande värderingen av utfallet för respektive plan. Genom att göra detta har möjligheten att arbeta med ett större antal planer förbättrats avsevärt och man kan därmed utnyttja hela Heurekasystemets effektivitet vad gäller att skapa alternativa planer. Denna nya kombinerade metod leder även till att ett ökat fokus kan läggas på värderingar av mål och intressen, vilket är extra viktigt i grupprocesser.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Inom projektet har en webapplikation för Heureka utvecklats som gör att PlanEval nu kan användas både när inblandade intressenter befinner sig på samma ställe och när intressenterna är geografiskt spridda och arbetar med utvärderingen under olika tidpunkter.
  • Projektet har även inneburit att nya automatiserade metoder för värdering av olika skötsel­alternativs påverkan på olika mål har tagits fram och implementerats i PlanEval. Detta leder till att man nu kan arbeta med ett betydligt större antal planer i planeringsprocessen och att man nu kan utnyttja hela Heureka systemets effektivitet vad gäller att skapa alternativa planer. Därmed ökar chanserna att hitta bra kompromisslösningar som tillfredsställer alla inblandade i olika typer av samverkansprocesser.

Ämne: Planering
Startår: 2013

Karin Öhman

Forskare

Forskning kopplad till resurshushållning och skoglig planering.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.