Avslutat projekt

Metod för att skatta SI utifrån information baserad på laserskanning och andra befintliga datakällor

Det finns ett stort behov av att kunna skatta SI utan kostsamma fältbesök. Detta gäller för enskilda fastighetsägare, för rådgivare, för stora skogsföretag och även på nationell nivå.

Projektbild

Projektet syftar till att utveckla en metod för att skatta ståndortsindex (SI) utifrån automatisk mätning i stereomatchade flygbilder, den nya nationella höjdmodellen (lutning, exposition), andra publika datakällor om klimat (vegetationsperiodens längd, temperatur) och mark­för­håll­anden (jordart och markfuktighet).

Det finns ett stort behov av att kunna skatta SI utan kostsamma fält­besök. Detta gäller för enskilda fastighetsägare, för rådgivare, för stora skogsföretag och även på nationell nivå. Heltäckande skattningar av SI skulle därmed kraftigt förbättra möjligheterna till skoglig planering på alla nivåer.

Metoden förväntas bli snabbare och billigare än nuvarande fält­mätningar. Den kommer också att bli användbar för heltäckande skattningar över ett valfritt geografiskt område, vilket knappast varit möjligt tidigare.

Metoden utvecklas utifrån data från Riksskogstaxeringens permanenta provytor för att möjliggöra heltäckande skattningar av SI på pixelnivå.

Sammanfattning av projektets resultat

Projektet syftar till att ta fram funktioner för skattning av markens natur­givna virkes­produktions­förmåga uttryckt via stånd­orts­index enligt Skogshögskolans system enligt Hägglund och Lundmark (1981), motsvarande det index som ges av att mäta övre­höjd­trädens höjd och ålder (SIH) utifrån informa­tion som finns till­gänglig via öppna data­källor samt höjd­data skattade från stereo­matchade flygbilder. Två ansatser har utvärderats i projektet. I den första antas att enbart redan befintliga data­källor om ståndorts­förhållanden kan användas, och i den andra att även fjärr­analys­mätningar av träd­skiktets höjd från två olika tid­punkter finns tillgängliga vid tillämpningen.

Resultat: Spridningen kring funktionerna för att skatta SIH för tall är ca 2.8 m och något högre för gran. Residual­spridningen för skattningen av den grundyte­vägda medel­höjden efter tillväxt är ca 0.9 för tall och 1.3 för gran.

Ämne: Planering
Startår: 2015

Hans Petersson

Forskare

Försöker hitta en metod för att skatta ståndortsindex utifrån information baserad på laserskanning och andra befintliga datakällor

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868501
  • Epostadress hans.petersson@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.