Avslutat projekt

Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

Syftet med projektet är att utveckla ett dagsaktuellt ”riskindex för körskador” baserat på HYPE-data, ungefär på samma sätt som vi idag har brandriskindex beräknat av SMHI. Indexet skall vara uppdelat på avrinningsområde och jordart inom detta område.

Vattenfylld körskada

Vi skall undersöka möjligheten att utveckla ett riskindex för körskador vid drivning baserat på hydrologiska modeller utvecklade vid SMHI. Vår vision är ett dagsaktuellt riskindex för körskador som beräknas och tillgängliggörs av SMHI ungefär som brandriskindex görs idag. Riskindex för körskador skall vara uppdelat på avrinningsområde, och jordart inom området. Vi ser också möjligheten att utveckla en prognos för riskindex de kommande tio dygnen baserat på aktuell meteorologisk tiodygnsprognos.

Målet med detta projekt är att undersöka samband mellan hydrologiska variabler från SMHI:s modeller, som t.ex. markfuktighet, snöförhållanden, marktemperatur och tjäldjup, vid avverknings­tidpunkten och frekvensen av körskador på 35 trakter. Förutom hydrologiska variabler från SMHI:s modeller kommer information från jordartskarta och en detaljerad markfuktighetskarta att testas som förklarande variabler i den statistiska analysen.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2017

Johan Sonesson

Forskare

Forskning med koppling till skogsskötsel- och miljöfrågor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.