Avslutat projekt

Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

Syftet med projektet är att öka kunskapen om miljöhänsyn, skogs­produktion och social hänsyn hos skogsägare, personer som arbetar i skogsbranschen och intresserad allmänhet. Projektet bidrar till att utveckla hållbarhets­arbetet genom att öka kunskapsnivån om hur olika skogliga mål kan uppfyllas, visa på variation och flexibilitet i olika skötselformer och vad konsekvenserna av dem är. 

Jägarsjön på Skogssällskapets fastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland.

Jägarsjön på Skogssällskapets fastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland. Foto: Line Djupström

En skoglig demonstrationsslinga kommer att anläggas där hållbart skogs­bruk visualiseras längs en ca 3 km lång stig i skogen. Skogen är viktig för svensk välfärd och den ska tillgodo­se många olika mål gällande virkes­produktion, bevarande av natur- och kultur­värden samt rekrea­tion. Hållbart skogs­bruk handlar därför om ett skogs­bruk i enlighet med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Sedan 1993 har skogs­vårds­lagen haft jäm­ställda miljö- och produktions­mål som många gånger ställs mot varandra och orsakar intresse­konflikter. Kunskap och dialog kan bidra till att över­­brygga intresse­konflikter mellan dessa mål och skapa bättre förut­sättningar för ett fram­tida skogs­bruk där skogen kan vara en resurs för förnyelse­bar och klimat­smart råvaru­produktion, utveckling och bevarande av miljö­värden och bio­diversitet samt olika sociala aspekter som t.ex. rekreation och arbets­­till­fällen.

Skogforsk kommer, i samarbete med Skogssällskapet, på fastigheten Bredvik norr om Rimbo i Uppland skapa en demonstrationsslinga där hållbara metoder för brukande av skogen kan visualiseras tillsammans med målbilder för god miljöhänsyn. Demoparken utgörs av ett skogsområde där olika åtgärder illustreras på demoytor längs en stig i skogen. Exempel på demoytor är brobyggnationer och andra skydd av mark och vatten, natur­vårdande skötsel, värdeskapande röjning och gallring, olika föryngrings- och skötsel­strategier samt områden där bevarande av miljö och bio­diversitet bör priori­teras. Vi vill med demon­strations­parken demonstrera hur skogs­bruket arbetar med hållbara metoder. Den ger även möjlighet för olika aktörer att mötas och en dialog kan öppnas upp kring hållbar utveckling av skog och mark.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Helena Gålnander

Forskare

Arbetar som projektledare inom Skogsskötselprogrammet och framförallt med skogsvårdsfrågor.

Line Djupström

Forskare

Naturvårdsforskning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.