Avslutat projekt

Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på två utbredda, men inte särskilt talrika, fågelarter: mindre hackspett och entita. I synnerhet handlar det om att utvärdera de förändringar av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket.

Mindre hackspett

Mindre hackspett

I 25 år har miljömålen varit jämställda med produktionsmålen enligt Skogsvårdslagen. Vilken effekt har detta haft på naturvärdena och den biologiska mångfalden i skogen? I detta projekt ska vi studera hur två fågelarter, mindre hackspett och entita, har påverkats av de förbättrade naturvårdshänsynen.

För mindre hackspett kommer vi att upprepa en studie där arten inventerades mellan 1985 och 1988 i 156 provrutor, och även lövskogen beskrevs översiktligt. Genom att jämföra artens förekomst nu mot då, och den utveckling som skogen genomgått under de 30 år som förflutit, kan vi få en direkt uppskattning av de långsiktiga konsekvenserna av skogs­bruksåtgärder för arten.

För entita, som till stor del förekommer i samma habitat, finns ingen motsvarande studie att upprepa, men däremot kan vi utnyttja Svensk Fågeltaxerings data, som sträcker sig tillbaka till 1975. Dessa data kan då kopplas till satellit- och flygbilder för att direkt upp­skatta hur arten påverkats av skogens förändring.

Resultaten kommer att omsättas till spatiala habitatmodeller som kan visa på förväntad förekomst av arterna på detaljerad skala. Därmed kan resultaten konkret testas, genom att inventera ytterligare områden där arterna förväntas att finnas eller inte finnas. Förekom­sten av de två arterna ska även jämföras med rapporter i Artportalen av andra skyddsvärda organismer, för att testa hur väl de fungerar som paraplyarter för dessa. Resultaten ska omsättas till konkreta råd till skogsbruket för att ge förslag på skötselåtgärder som kan gynna mindre hackspett, entita och eventuellt andra arter.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2018

Ola Olsson

Docent

Carsten Kost

Doktorand vid Biodiversitet

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.