Avslutat projekt

Nyckelbiotoper­nas roll och nytta

I projektet tas en film fram för att göra kunskap om nyckelbiotoperna känd för en bredare publik inom olika målgrupper. 

Småvatten-blandsumpskog i Uppland. Foto: Lena Gustafsson

Foto: Lena Gustafsson

Nyckelbiotopsinventeringen är en av de största kartläggningar av värdefull natur som gjorts i vårt land och över 100 000 har registrerats. En polariserad diskussion pågår sedan länge och har intensifierats de senaste åren. Hösten 2018 presenterades en syntes av 20 års forskning om nyckelbiotoper, finansierad av Skogssällskapet. Författarna har gått igenom ett 90-tal vetenskapliga artiklar, rapporter och examensarbeten. Även om forskningen pågått länge har många resultat hittills inte nått utanför forskarvärlden. Trots att kunskapssyntesen skrivits i lättillgänglig form och har spridits via pressmeddelande finns ett stort behov av såväl upprepad som utvecklad förmedling, i synnerhet i en ännu mer populär och tilltalande form. Vi planerar därför att göra en film, uppdelad i olika reportage där intervjuer med olika sakkunniga är en viktig komponent. Vi bygger därmed vidare på vår erfarenhet från tidigare kunskapssynteser och filmtolkningar. Syftet är att göra omfattande, relevant och evidens-baserad kunskap om nyckelbiotoperna känd för en bredare publik inom olika målgrupper. Annat kunskapsunderlag än syntesen beaktas också, till exempel debattinlägg och nyutgivna rapporter. Sex filmreportage (5-7 min) med tillhörande 1-minutsformat planeras. De följer i princip strukturen i rapporten:

  • Varför bråkas det om nyckelbiotoperna? Attityder, värderingar och styrmedel.
  • Skillnader mellan nyckelbiotoper och produktionsskog
  • Kanteffekter – hur kan de hanteras?
  • Landskapseffekter - rollen i ett fragmenterat landskap
  • Kan man sköta en nyckelbiotop?
  • Nyckelbiotopernas roll och kostnadseffektivitet – jämförelse med andra åtgärder

I varje reportage lyfts de praktiska råden, men även frågeställningar, osäkerhet och möjliga konfliktytor diskuteras med de medverkande. Filmerna kompletteras också med populärvetenskapliga skrivna artiklar. Teamet har god erfarenhet av tidigare samarbete och utgörs av forskare och journalister, prisbelönta producenter och filmare.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2019

Lena Gustafsson

Professor

Professor i naturvårdsbiologi. Forskar på markanvändningsfrågor särskilt kopplade till skog och skogsbruk.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.