Pågående projekt

Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

Syftet med projektet är att undersöka vilken potential nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten i två regioner med olika topografi.

Skogsbäck. Foto: Niclas Moberg

Foto: Niclas Moberg

En viktig hänsynsåtgärd i skogsbruket är att lämna funktionella kantzoner mot vatten. Kantzoner har många funktioner; förhindra slamtransport, skydda marken i utströmningsområden, tillföra föda och död ved; ge skugga vilket tillsammans bidrar till att skydda vatten- och landlevande organismer. Två angelägna frågor är hur kantzonen ska avgränsas för att dessa funktioner ska upprätthållas och vad det kostar i form av förlorade virkesintäkter. Enligt de allmänna råden till skogsvårdslagen (7:21) bör det långsiktiga syftet vara "att på sikt erhålla en olikåldrig flerskiktad zon mot vatten, med för växtplatsen lämplig artsammansättning". För att skapa en sådan kantzon måste man utgå från de lokala förutsättningarna, främst markens egenskaper och skogens sammansättning. Att avgränsa en kantzon kan göras i fält men det är tidskrävande. Nya mer detaljerade laserdata har nyligen samlats in inom ramen för Mistra Digital Forest och har stor potential att användas för en effektivare planering av skogsbrukets naturhänsyn. Nu finns möjlighet att mer detaljerat identifiera topografi och skogens sammansättning och därmed möjlighet att digitalt avgränsa funktionella kantzoner. Syftet är att undersöka vilken potential nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten i två regioner med olika topografi.

Ämne: Planering
Startår: 2020

Eva Ring

Forskare

Forskar om miljöeffekter på vatten och mark av olika skogsbruksåtgärder. Har deltagit i olika arbeten för att utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.