Pågående projekt

Identifiering av områdes­faktorer som ökar risken för MeHg-bildning vid våtmarks­restaurering i skogsmark

Restaurering av dikade våtmarker kan öka biodiver­siteten, minska risken för översväm­ningar och torka, samt minska utsläppen av växthusgaser. Men risken finns att bildningen av metyl-kvicksilver samtidigt ökar. I projektet undersöks både nyligen restaurerade och permanenta våtmarker för att ge svar på var den största risken finns för ökade halter av metyl-kvicksilver i vattnet vid restaurering.

Våtmark. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Mänskliga aktiviteter såsom förbränning av fossila bränslen har sedan industrialiseringens början lett till att stora mängder kvicksilver fallit ned och bundits in i skogsmark. Översvämning av denna mark kan leda till att kvicksilver frigörs till ytvatten, och att oorganiskt kvicksilver omvandlas till biotillgängligt metyl-kvicksilver. Metyl-kvicksilver anrikas i födovävar och i stort sett alla inlandsvatten i Sverige har fisk med halter av kvicksilver som kraftigt överstiger gränsvärdet i EU:s ramdirektiv för vatten.

Restaurering av dikade våtmarker uppmuntras från politiskt håll för att öka biodiversitet, minska risken för översvämningar och torka, samt minska avgång av växthusgaser. Men då blötläggning av torvmark riskerar att öka bildningen av metyl-kvicksilver, behövs kunskap om vilka typer av torvmarker som utgör störst risk för ökade halter av metyl-kvicksilver i vattnet då de restaureras. I detta projekt kommer vi att undersöka ett 30-tal nyligen restaurerade våtmarker och lika många permanenta våtmarker som referenser. Våtmarkerna spänner över en gradient i kol, svavel och näringsstatus samt vegetation (från lövskog till barrskog). Alla dessa faktorer är kända för att påverka bildningen av metyl-kvicksilver, men kunskap behövs om hur dessa faktorer påverkar risken för ökad metyl-kvicksilver då våtmarker restaureras.

Vi kommer att provta vatten som rinner av från våtmarker och analysera detta för metyl-kvicksilver, totala halten kvicksilver och kemiska variabler så som kol, svavel och näringsämnen. Vi kommer även samla in data på områdesvariabler. Med multivariata statistiska metoder kommer vi sedan undersöka vilka områdesspecifika faktorer i landskapet som utgör en risk för ökad koncentration av metyl-kvicksilver (och total mängd kvicksilver) i vattnet vid våtmarksrestaurering. Detta projekt kommer därmed utgöra ett värdefullt kunskapsunderlag för att identifiera högriskområden för metyl-kvicksilver bildning vid våtmarksrestaurering.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2021

Karin Eklöf

PhD, Forskare

Forskar kring kvicksilver i mark och vatten och hur kvicksilvrets kretslopp påverkas av naturliga och mänskligt introducerade störningar i naturen.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.