Avslutat projekt

Vårda och skapa mångfald – en film om naturvårdande skötsel i skogen

I projektet produceras en film som vill instruera och motivera skogsägare, rådgivare och entreprenörer till en mer aktiv naturvårdsskötsel.

Asp. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Mer än hälften av den skog som är avsatt för att skydda biologisk mångfald uppskattas vara i behov av naturvårdande skötselåtgärder, och i en tredjedel är behovet akut. Åtgärderna handlar i första hand om att hindra igenväxning, men det finns många andra naturvårdsåtgärder som bidrar till att stärka miljövärdena på den specifika lokalen. Bränning, skapande av olika typer av dödvedssubstrat, skogsbete, återvätning av dikade marker, röjning och gallring för att gynna specifika trädslag och individer är några exempel.

Naturvårdande skötsel är ett svårt ämne där kunskapsbehovet är stort både hos markägare och entreprenörer. I detta projekt kommer vi att producera en film som både instruerar och motiverar till en mer aktiv naturvårdsskötsel. Filmen, med arbetsnamnet ”Vårda och skapa mångfald”, vänder sig till skogsägare, deras rådgivare och entreprenörer, och blir en del av utbildningspaketet på Skogskunskap.se. Filmen lanseras dessutom på Skogskunskaps Youtubekanal, där över 100 filmer finns öppet tillgängliga. Instruktionsfilmerna har fått stort genomslag med sammanlagt över 3,4 miljoner visningar.

Filmen kommer att göra nedslag i typiska naturbiotoper och tillsammans med experter, skogsägare och entreprenörer beskriva vilka åtgärder som passar bäst att göra. I samverkan med forskare kommer vi att fokusera på objekt där det finns ett ”facit” som visar hur naturmiljön förändras efter skötsel och vilka arter som gynnas. Filmen produceras under 2022-2023 av Heurgren Film och Silvinformation, som båda tillsammans står bakom Skogskunskaps instruktionsfilmer sedan 2018.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2022

Det här projektet vill bidra till följande globala hållbarhetsmål:

Mats Ostelius

Kommunikatör

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.