Pågående projekt

Nature-based solutions to support elm resistance against Dutch elm disease

I projektet studeras almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och hur dessa kan användas i bekämpningen av almsjukan. Projektet kopplar till det nationella samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi.

Alm. Foto: Pxhere

Svenska almar (Ulmus spp.) är idag kritiskt hotade på grund av almsjuka, en dödlig vissnessjukdom som orsakas av skadesvampar inom släktet Ophiostoma. Almar hyser en rik biologisk mångfald, inklusive insekter, lavar och mossor samt interna, symbiotiska svampsamhällen. Att almarna dör i våra skogar kommer alltså att få betydande konsekvenser för den ekologiska hållbarheten.

För att hjälpa resistensförädlingen som syftar till att bevara almar som en del av skogsnaturen och samtidigt skydda den biologiska mångfalden som är beroende av almar behövs ny forskning kring faktorer som gynnar almarnas naturliga motståndskraft mot almsjukan. Tidigare forskning har visat att vissa mikrober (svampar och bakterier) som lever i bark och xylem kan stimulera almarnas försvarsmekanismer mot almsjuka, och det finns även en svamp-baserad produkt för att vaccinera almar mot almsjuka.

Att genomföra årliga vaccineringar av enskilda träd i skogsmiljöer är dock inte möjligt och för att dra nytta av gynnsamma mikrober även i skogsmiljöer behövs forskning om kopplingen mellan naturligt förekommande mikrobsamhällen och almarnas resistens.

Ansökan avser delfinansiering av ett nytt doktorandprojekt som ska ta fram nya kunskaper om almarnas symbiotiska mikrobsamhällen och deras eventuella effekter på almar och almsjukesvampar. I samarbete mellan Skogforsk, SLU och LNU genomförs fältinventeringar i södra Sverige för att hitta trädindivider med naturlig resistens mot almsjuka. Mikrobsamhällen i almar som uppvisar olika grad av resistens karakteriseras med hjälp av molekylära metoder och i biotester studeras om mikrober kan påverka almsjukasvampen i laboratoriet eller i unga träd som tas fram som en del av förädlingsarbetet.

Projektet kopplas till ett nyligen påbörjat nationellt samarbetsprojekt som syftar till att rädda almen genom att utveckla en långsiktig förädlingsstrategi. En målgruppsinriktad kommunikationsstrategi säkerställer effektiv kunskapsöverföring till målgrupper.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2023

Johanna Witzell

Professor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.