Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsförvaltaren på Elghammar: "Vi avverkar tidigt"

Peter Calderon, Christina d´Otrante och John Wallin.                                                                      FOTO Håkan Flank

Peter Calderon från Skogssällskapet har haft ansvaret för Elghammars skogsbruk i nio år. Besluten tas i nära samarbete med gårdens ägare, hertiginnan Christina d´Otrante. Under 2009 övertas förvaltningen av John Wallin på Skogssällskapet. Här är Peter Calderons egen berättelse om hur han skött Elghammars skogsbruk.

Det finns en hel del granbestånd med hög produktion som ligger i ålderspannet 40 till 60 år. Mycket av detta växer nu in i slutavverkningsskogar.

Det är viktigt att vi använder oss av rätt skogsskötselstrategi för dessa granbestånd. De måste vara väl röjda och därefter går vi in relativt tidigt i gallringsfasen.

I granbestånden som ligger runt G30 och G32 ofta på gammal åkermark är strategin på Elghammar att inte gallra efter 45-50 års ålder. Det blir istället en slutavverkning tidigt. Om vi väntar med slutavverkning för länge i dessa bördiga granbestånd kan det bli för grova stammar som ger ett sämre pris.

Det finns en del röta i dessa granbestånd. Skulle vi gå in och gallra ytterligare en gång sent i omloppstiden kan rötan spridas ännu mer genom att maskinerna kör över utsatta granrötter. Därför slutavverkar vi redan vid åldern 55-65 år.

Om vi väntar med slutavverkning för länge i dessa bördiga granbestånd kan det bli för grova stammar som ger ett sämre pris.

Christina d'Otrante har höga ambitioner vad det gäller skogsvården. Vi jobbar som exempel mycket aktivt med planteringarna. Vi ser till att göra en bra markberedning och plantering med snytbaggebehandlade stora plantor. Året efter gör vi ytterligare en snytbaggebehandling. Det görs återväxtkontroller för att säkerställa att planteringarna har kommit igång ordentligt. Vid plantavgångar sätter vi in hjälpplanteringar.

Året 2008 röjde vi nästan 100 hektar. Det är viktigt att planteringarna och röjningarna blir lyckade för att säkerställa en långsiktigt bra avkastning på fastigheten. För det första tar vi bort de träd som är oönskade. Vi får en god dimensionsutveckling av stammarna, det är viktigt för den framtida avkastningen. Det resulterar i stabilare bestånd med färre framtida skador. Genom att röja i rätt tid sätter vi också in förstagallringarna vid rätt tid.

Elghammar har hela tiden sett positivt på väginvesteringar. Kortsiktigt kan det vara en hög kostnad, men långsiktigt är en god vägstandard A och O för en god avkastning. Om vi löpande underhåller vägarna blir det inga dramatiska kostnader under ett enskilt år.

I höst kommer vi även att krossa grusmaterialet till vägarna själva. Grusmaterialet blir betydligt billigare om du krossar materialet själv istället för att köpa färdigkrossat material av ett grustag.

För några år sedan tog jag fram en dikningsplan över skogarna på Elghammar. Där beräknade jag att vi har ca 11 000 meter att dikesrensa. Vi har från och med 2006 dikesrensat varje år. Vi har nu dikesrensat cirka 4 500 meter. Det gäller att ha koll på dikessystemen. Här kan jag också poängtera att det är viktigt att anlita en gräventreprenör som har rätt utbildning.

Det går inte att sätta in vem som helst på denna typ av åtgärder. Ett tips är att när man ska göra en ny skogsbruksplan så ska planläggaren även inventera dikessystemen.

TEXT: Peter Calderon

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.