Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Vildmark och tystnad lockar

Fem personer på fjällvandring

Foto: Aftonbladet bild

Besöksnäringen, regeringen, myndigheter och andra ser stora möjligheter att utveckla turismen på landsbygden. Regionalt samarbete och bra marknadsföring av en välpaketerad, nischad produkt är receptet för dem som vill vara med.

Ylva Norén

Ylva Norén

Turism kan vara så mycket. Från besök i slott och vikingabyar till båtresor på Göta kanal och midnattssol i Norrland. Eller hummerfiske på Västkusten, skidåkning i Jämtland, utomhuskonsert i Dalarna och shopping i Ullared.

Bilden av Sverige är natur och landsbygd. Milsvida skogar, röda stugor, tystnad, jakt och fiske är exotiskt för utländska besökare. För svenskar är det ofta en självklar del av semestern.

Många ser turismen som ett extra ben i sina jord- eller skogsbruksföretag.

Maria Borg

Maria Borg

De flesta turister är svenskar, även om andelen utländska turister ökar. Norrmän, tyskar och danskar dominerar i antal gästnätter, men fler och fler långväga gäster hittar hit. De besöker inte bara storstäderna utan söker oftare nya och genuina upplevelser på landsbygden.

– Svenskar har ganska enkla krav, exempelvis tält och vandring. Många utländska turister kräver mer service i form av mat, boende och kommunikationer. Det finns en efterfrågan på destinationer och paketlösningar med koppling till den svenska naturen och vårt kulturarv, säger Anna Hedberg, kansliråd vid Landsbygdsdepartementet, som bland annat jobbade med regeringens nationella strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden 2009.

Matland och Skogsrike

Regeringen och flera departement har strategier, program och specialprojekt som både praktiskt och ekonomiskt ska främja och skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb på landsbygden. Här finns bland annat landsbygdsprogrammet, fiskeprogrammet och regionala strukturfondsprogram. Här finns projektet ”Sverige – det nya matlandet”, som i sommar får sällskap när syskonprojektet ”Skogsriket” lanseras.

Ylva Norén, Landsbygdsdepartementets projektledare för Skogsriket, menar att en viktig gren i Skogsriket är upplevelser och rekreation med koppling till skogen.

– Vi hoppas att Skogsriket ska inspirera till nya företagsidéer och komplettera dem som redan finns. Turism med skogen som bas har alla möjligheter att utvecklas och skogen bjuder många smakupplevelser och kan kopplas samman med Matlandet.

Utveckla destinationer

En trendanalys från Rese- och turistnäringen beräknar att antalet svenska fritidsresenärer ska växa med 50 procent och antalet utländska besökare med 80 procent till år 2020.

Siffrorna återkommer i den strategi som tagits fram av Svensk Turism, som representerar 10 000 företag inom besöksnäringen. De ser turismen som en ny svensk basnäring med visionen att Sverige år 2020 ska vara Europas mest attraktiva resmål, omsätta 500 miljarder kronor och sysselsätta 300 000 personer per år.

Med det tillväxtmålet för ögonen menar Svensk Turism att tillväxten måste ske på landsbygden. De vill utveckla destinationer, både geografiska och tematiska områden, satsa på offensiv marknadsföring och mer samordning. Turisterna söker sig gärna till områden som erbjuder flera olika upplevelser och i februari bildades ett särskilt bolag för att utveckla nya destinationer.

Småskalig

Turismen på landsbygden är ofta småskalig och svår att beräkna storleksmässigt. Ett sätt att mäta är att utgå från LRF:s medlemmar. I en LRF-rapport från 2010 säger nästan 5 000 LRFmedlemmar att de bedriver turistverksamhet. Många har flera verksamheter och antalet rapporterade verksamheter har på två år ökat med 16 procent. Här finns allt från ”bo på lantgård”, uthyrning av stugor till hästturer och cykeluthyrning. Och givetvis jakt och fiske. Nästan 8 000 verksamheter har rapporterats.

Maria Borg, som jobbar med turistfrågor på LRF, ser stora utvecklingsmöjligheter för skogs- och lantbrukarna.

– Många ser turismen som ett extra ben. De kanske börjar med uthyrning och studiebesök och utökar till fler områden. Jakt och fiske är stort och hästar är en verksamhet som växer.

LRF:s lantbruksbarometer från 2009 visar att allt fler av deras 90 000 medlemmar är intresserade av att utveckla turismen. I en turistenkät anger de som mål att turistverksamheten ska öka deras omsättning med 14 procent per år. Rapporten från 2010 menar dock att en mer realistisk bedömning är fem procent.

Maria Borg har ett råd till den som jobba med turism:

– Hitta en egen nisch, paketera den och vänd dig till rätt målgrupp.

Möjligheter och hot

Många förhoppningsfulla rapporter, undersökningar och trendanalyser slåss om att lyfta fram turismen som landsbygdens stora utvecklingsmöjlighet. World Economic Forum rankar Sverige som sjunde bästa land med förutsättningar att utveckla sin turism. Sverige anses vara världsledande på miljö, hållbarhet och infrastruktur och dessutom ett säkert land med stora kulturella tillgångar.

En rapport från Svensk Handel visar att turismkonsumtionen i Sverige ökat med nästan 70 procent de senaste tio åren, trots att de senaste årens terrorhot, pandemier och naturkatastrofer påverkat den globala turistindustrin negativt.

Den positiva bild som målas upp ställer dock stora krav på professionell marknadsföring, regional samordning och utvecklad infrastruktur. Och givetvis finns många faktorer som kan påverka utvecklingen.

Global ekonomi, terrorhot, pandemier och miljökatastrofer och mer regionala frågor om hållbarhet, allemansrätt och slitage på naturen kan vara både positivt och negativt för svensk turism.

TEXT: Gunilla Schönning

Svensk turism 2009

  • Omsättning: 251,7 miljarder kronor (svenska + utländska besökare).
  • Exportvärde: 93,6 miljarder kronor.
  • 3,1 procent av Sveriges BNP.
  • Sysselsättning: 160 000 personer.
  • Övernattningar: 52,5 miljoner.

Turism bland LRF:s medlemmar 2010

  • Omsättning 1 100 miljoner kronor.
  • Sysselsätter 1 850 personer.
  • Vanligaste verksamheterna: boende, fiske, jakt, häst, mat och dryck.

20 nya destinationer 2020

  • I februari bildade VisitSweden, Svensk Turism och Swedavia ett bolag för att utveckla nya destinationer i Sverige. Målet är 20 nya exportmogna destinationer till år 2020.
  • I månadsskiftet juni/juli ska en handlingsplan för Skogsriket presenteras.

KÄLLOR

VisitSweden | Svensk Turisms ”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring” | Rese- och turistnäringens ”Trendanalys: vision 2020 | Svensk Handels ”Besöksnäringen i Sverige, trendrapport” | Regeringens ”Strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder” | LRF:s rapport ”De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå” | Tillväxtverket/SCB

Nedan några andra aktörer som på olika sätt främjar landsbygdsturism. Observera att listan inte är komplett. Landsbygdsdepartementet | Näringsdepartementet | Miljödepartementet | Tillväxtverket | Jordbruksverket | Skogsstyrelsen | Regionala turistråd | Lokala turistbyråer | Svenska Turistföreningen Etour | Ekoturismföreningen – har en egen kvalitetsmärkning ”Naturens bästa” | Svenskt Friluftsliv