Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Strandtomt åt alla – bra för markägaren

Foto: Sverker Johansson

Foto: Sverker Johansson

De nya reglerna i strandskyddet kan ge kommunerna och markägarna större möjlighet att påverka och planera för bebyggelse i strandnära lägen. Det innebär även stora värdeökningar för svenska skogsägare. Hur stora beror på var i landet du bor.

Ulrik Abelsson

Ulrik Abelsson

Strandskyddet är reglerat i lag sedan 1950-talet. Det kom till för att skydda de svenska stränderna mot överexploatering och för att bevara allmänhetens tillgång till stränder och kuster. Även strändernas betydelse för den biologiska mångfalden finns i dag med i bestämmelserna om strandskyddet.

Den 1 juli 2009 ändrades reglerna i strandskyddet. Reglerna ser nu likadana ut i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, eller hur mycket sjöar och vattendrag där finns. Undantaget är vissa utpekade kuststräckor och vissa viktiga sjöar och vattendrag, där skyddet är starkare. Med den nya lagstiftningen kan kommunerna, genom översiktsplanering, peka ut strandnära områden för så kallad landsbygdsutveckling. Inom dessa områden ges utökade möjligheter till dispens från strandskyddet.

Håkan Persson

Håkan Persson

Höjt marknadsvärde

I de nya reglerna delas Sveriges vattenlinjer in i tre zoner. I zon ett, som framförallt berör inlandet, och de flesta av våra insjöar finns störst möjlighet att få dispens från strandskyddet. I zon två, där Norrlandskusten, Vänern, Vättern och även Gotland ingår, är det också möjligt att söka dispens, men inte lika ”lätt” att få strandskyddsdispens som i zon ett. Och i zon tre, södra Sveriges kustlinje, Öland och Höga kusten utanför Örnsköldsvik i Norrland, får inga dispenser alls ges. Där blir det alltså ingen förändring mot tidigare.

– Zonindelningen gör att den nya lagen för vissa markägare kan innebära ett höjt markvärde, om strandnära områden blir mer tillgängliga för exploatering med bebyggelse, medan det för andra innebär att markvärdet sjunker eftersom det blir ännu svårare än förut att få dispens för bebyggelse. Det senare gäller till exempel i storstadsområdena, säger Svante Scherman, koncernchef i Skogssällskapet.

Stora möjligheter

De nya reglerna trädde i realiteten i kraft i februari 2010, och under förra året beslutades om 4 633 dispenser i Sverige. De tre län som beslutade om flest dispenser var Stockholms län, Västra Götalands län och Dalarnas län. De står tillsammans för 40 procent av Sveriges alla dispenser och upphävanden.

Gotland ligger i samma klass som Norrlandskusten i den nya zonindelningen. Det betyder att Gotlands kustlinje till viss del öppnas för bebyggelse och dispens, och att Öland skyddas mer än Gotland.

– Det finns stora möjligheter för skogsägare nu, men hur de kan utnyttjas beror till stor del på hur kommunerna gjort sin planering. I och med den nya lagändringen ska kommunerna peka ut områden där de vill åberopa landsbygdsutveckling. Vissa har gjort det, andra inte, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson är förvånad över att Gotland ligger i samma klass som Norrlandskusten i den nya zonindelningen. Det betyder att Gotlands kustlinje till viss del öppnas för bebyggelse och dispens, och att Öland skyddas mer än Gotland. Ledordet i de nya reglerna är dock landsbygdsutveckling, och nya invånare ska lockas till kommunerna genom nya, attraktiva tomter i sjönära områden. I och med detta får kommunerna mycket mer att säga till om än tidigare, vilket Ulrik Abelson tycker är positivt.

– Reglerna har blivit tydligare och ska självklart ha en enhetlig tolkning. Och det är upp till varje kommun att genomföra sin egen plan för landsbygdsutveckling, säger han.

Värdeökningen som den mer liberala tolkningen av strandskyddet medför kan vara betydande för markägaren.

– För ett strandläge i låt oss säga Mälardalen kan du få ut minst 200 000 kronor för en hygglig tomt. Kan du sen stycka upp din mark i många tomter så kan det ju röra sig om flera miljoner, säger Ulrik Abelson.

Stor efterfrågan

En kommun som länge väntat på den nya lagändringen, och är i startskedet med arbetet att ta fram en ny översiktsplan för bebyggelse i sjönära områden, är Orsa kommun. Redan i dag pågår detaljplanearbete för cirka 50 nya tomter i ett område vid Orsasjöns strand.

– Det är stor efterfrågan på sjönära boende här och vi har stora förhoppningar om att det nya projektet ska bli lyckat, det ligger i ett mycket intressant område i Orsa, säger Håkan Persson, planchef på Moras och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning.

Flera skogsbolag har redan hört av sig och vill få en del av sitt sjönära markinnehav utpekat som landsbygdsutvecklingsområden.

– Det här är ett mycket aktuellt ämne, som är högt prioriterat av våra politiker. Det är viktigt att vi kan erbjuda kommunens invånare ett attraktivt boende, och jag tror att de flesta kommuner länge har velat ha ett differentierat strandskydd, säger Håkan Persson.

Klicka på bilden för förstoring!

OMRÅDE 1

Här – det vill säga på större delen av Sveriges yta – gäller strandskyddet och reglerna för landsbygdsutveckling utan inskräkningar.

OMRÅDE 2

Här ska kommunerna vara återhållsamma när de pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I område 2 ingår bland annat de rödprickade kusträckorna, Gotlands kustlinje, stränderna runt våra större sjöar och tätorter och områden i närheten av tätorter.

OMRÅDE 3

Här får kommunerna inte peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I område 3 ingår bland annat kuststräckorna som är markerade med heldragen röd linje, även hela Ölands kustlinje.

TEXT: Linda Eriksson

Flest strandtomter i Sundbyberg

Stockholms län har störst andel bebyggd kust och strand. I länet är Sundbyberg den kommun som har både kortast och mest bebyggda strand och kust. Siffrorna framgår av Statistiska centralbyråns senaste mätning.

  • Sundbyberg, 86 procent av kust och strand bebyggd
  • Lidingö, 80 procent
  • Stockholm, 70 procent
  • Nacka, 67 procent
  • Danderyd, 62 procent
  • Vaxholm, 59 procent
  • Solna, 57 procent
  • Sollentuna, 50 procent
  • Huddinge, 48 procent

Skogssällskapet och strandskyddet

Strandskyddsfrågan omfattar såväl äganderättsfrågor som allemansrätt och hållbar utveckling av naturresurser.

– Som markägare är det viktigt att veta vad som gäller i just det område där du har din fastighet eftersom det påverkar möjligheterna för hur fastigheten kan utvecklas, säger Svante Scherman, koncernchef i Skogssällskapet.

– Kommunerna bör ha förutsättningar att göra bra avvägningar mellan olika intressen. Men det är viktigt att bevaka att tolkningen och tillämpningen av regelverket blir likvärdig i hela landet.

– Om du funderar på exploatering för bebyggelse på delar av ditt markinnehav kan det vara klokt att koppla in en sakkunnig person som kan vägleda och stötta i kontakterna med kommunen.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.