Avverka skogen – och ha den kvar

Thies Eggers i skogen

... det handlar också om att sköta skogen långsiktigt – och då är inte de hyggesfria metoderna alltid så pålitliga säger Thies Eggers. Foto: Sverker Johansson

Ett skogsbruk närmare naturen, utan hyggen och med möjlighet till ökade intäkter. Eller ett vågspel som leder till låga intäkter och usel tillväxt. Vad är rätt? Skogsvärden tar tempen på det hyggesfria skogsbruket.

Det blåser på kalhygget. I sin uppmärksammade artikelserie om det svenska skogsbruket i DN har journalisten Maciej Zaremba fört fram åsikten att den svenska skogen borde kunna skötas utan hyggen. Och visst finns det alternativ – med både fördelar och nackdelar.

Thies Eggers är skogsförvaltare vid Skogssällskapet i Uppsala. Han är utbildad till jägmästare i Tyskland och van att bedöma hur skogen kan skötas med alternativa metoder.

– Tyskland framhålls ofta som ett land där skogen inte kalavverkas, men det stämmer inte, säger Thies Eggers. Kalhyggen upp till en hektar är tillåtna i många tyska län och för större hyggen kan man söka dispens. Bara några få procent av skogen sköts med kontinuitetsskogsbruk – resten är olika former av trakthyggesbruk, precis som i Sverige. Men det är svårt att göra direkta jämförelser mellan tyska och svenska skogar med hänsyn till trädslag, bonitet, tillväxt och skötsel.

Fungerar – ibland

Den forskning som hittills publicerats visar att ”kontinuitetsskogsbruk” fungerar även i Sverige, men bara ibland, och att virkesproduktionen och skogens nuvärde ofta blir betydligt lägre.

– Det handlar säkert om en rejäl sänkning av skogens nuvärde, menar Thies Eggers. Men det handlar också om att sköta skogen långsiktigt och säkert – och där är inte de hyggesfria metoderna alltid så pålitliga. En avverkning kan göras nästan hur som helst, om man inte bryr sig om konsekvenserna. Men vi vill ju kunna förutsäga ungefär hur skogen kommer att växa, så att vi vet hur nästa åtgärd kommer att se ut och därmed vilken avkastning våra kunder kommer att få.

Ändå är Thies Eggers positiv till alternativa skogsskötselmetoder.

– För många av våra kunder handlar skogen inte bara om pengar. Vill man inte kalavverka sin skog så behöver man faktiskt inte göra det – man kan helt enkelt ha helt andra mål: en vacker, rekreationsvänlig eller flerskiktad naturnära skog till exempel – men man måste vara medveten om vilka effekter det får – till exempel intäktsförluster.

Han nämner att Skogssällskapet bland annat sköter en liten del av Lidingö kommuns skogar med ett slags kontinuitetsskogsbruk, där bara vissa träd avverkats och mindre luckor för naturlig föryngring har öppnats i skogen.

– Det innebär också en viss risk, eftersom det ännu inte finns några vetenskapligt beskrivna metoder för ett långsiktigt fungerande kontinuitetsskogsbruk i Sverige, säger Thies Eggers.

Lockande idé

Men idén med hyggesfritt skogsbruk är lockande. Om ett bestånd är skiktat och olikåldrigt med en blandning av små och stora träd kan det ge sämre lönsamhet om allt avverkas på en gång. Om man däremot plockar ut de grövre träden och låter resten stå kvar och växa kan det ge ett positivt netto längre fram, när man dessutom slipper föryngringskostnaden.

– Fast så ser inte många bestånd ut i dag, säger Thies Eggers. Och att göra om en vanlig, enskiktad skog till en skiktad skog tar förstås jättelång tid och kostar pengar. Men om man är intresserad av att experimentera med hyggesfritt skogsbruk, så är mitt råd att avverka försiktigt och hålla sig över Skogsstyrelsens ”paragraf 10-kurva”, som anger vilket lägsta virkesförråd som ska stå kvar efter en avverkning. Då kommer skogen att fortsätta producera tillräckligt bra! Tänk också på klimatförändringen och hur den kommer att påverka din skog i framtiden. Mer ädellöv och blandskog minskar troligen klimatriskerna.

Enligt paragraf 10 i skogsvårdslagen ska avverkning på produktiv skogsmark vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.

Kurvan anger gränsen för lägsta virkesförråd efter en avverkning i barrskog som syftar till att främja skogens utveckling.

Om man hamnar under kurvan krävs anmälan eller tillstånd för avverkning.

TEXT: Sverker Johansson

Hyggesfritt

  • Plus - Marken är alltid skogsklädd. Skogarna blir öppnare (gäller inte blädning) och mer rekreationsvänliga. De växter och djur som behöver skugga gynnas och slås inte ut vid avverkningen.
  • Minus - Produktion och avkastning blir normalt betydligt lägre. Ett långsiktigt fungerande kontinuitetsskogsbruk har inte prövats vetenskapligt i Sverige. Metoderna kräver mycket praktik, kunskap och tid – som få skogsägare och rådgivare har.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.