Intrång i den egna skogen: "Gör rätt, ta hjälp"

Mobilmaster i skog.

Du måste tillåta en, eller flera, teleoperatörer att resa master på din mark. Men se till att få rätt ersättning. Foto: Istockphoto

Den juridiska fråga som flest skogsägare möter rör intrång på den egna fastigheten. Det kan vara staten som vill dra en kraftledning eller skydda höga naturvärden, en granne som vill dra en väg eller ett telekomföretag som vill sätta upp en telemast.

Ulrik Abelsson, fastighetskonsult Skogssällskapet

Ulrik Abelsson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Skogssällskapet, kan allt om problem och fallgropar i samband med intrångsärenden som gäller områdesskydd, det vill säga när staten vill skydda områden med höga naturvärden. Många av de råd han ger här går att tillämpa också på andra typer av intrång.

Se till att du får skälig ersättning, men lägg krutet på rätt saker.

– När det gäller intrång vid områdesskydd, har staten, genom länsstyrelsen, tolkningsföreträde om vilka naturvärden som är skyddsvärda, säger Ulrik Abelson. Markägaren har i regel väldigt lite att säga till om. Samtidigt har staten för lite pengar i förhållande till sin ambition att skydda höga naturvärden, vilket gör att det ofta tar lång tid innan markägaren får ersättning. Under tiden kan skogsägaren i regel inte bruka det område som är tänkt att skyddas. För att få sin ersättningsfråga prioriterad måste markägaren ofta vara aktiv och själv ta kontakt med länsstyrelsen.

Även om markägaren i de flesta fall måste acceptera intrång på sin fastighet finns det ett antal råd som det är klokt att följa, menar Ulrik Abelson:

  • Se till att du får skälig ersättning, men lägg krutet på rätt saker. Det är sällan värt mödan att driva frågor om förlorade skönhets- eller affektionsvärden.
  • Ta hjälp av en sakkunnig, som tidigt kan hjälpa dig att påverka storleken på det område som ska skyddas. Du kan också få hjälp med att lämna förslag på alternativa lösningar, som ger bättre balans mellan brukande och bevarande.
  • Se över föreskrifterna som följer med beslutet om områdesskydd, så att de inte blir onödigt belastande och kostsamma. Ibland kan föreskrifterna inskränka möjligheten att bruka fastigheten, och ibland formuleras de på ganska lösa grunder. Det kan till exempel finnas restriktioner mot bilvägstransporter genom ett reservat, eller mot att bruka åkermark som ansluter till ett skogsreservat. Föreskrifterna kan också inskränka möjligheterna att jaga, underhålla jakttorn och röja skottfält.
  • Använd intrångsersättningen på ett skattemässigt smart sätt genom att avsätta till ersättningsfond och investera i ny skogsmark inom tre år från ersättningsbeslutet. Tänk på att om inte de avsatta medlen utnyttjas finns stor risk att man får skattetillägg på undanhållen skatt.

När det gäller värderingen av fastighetens marknadsvärde är Ulrik Abelsons råd att säkerställa att underlaget för värdering är korrekt; det vill säga rätt virkesvolymer, rätt trädslagsfördelning och att markens virkesproducerande förmåga bedömts på rätt sätt.

– Se också till att värderingen tar hänsyn till fastighetens läge; om den ligger nära en storstad, om det finns ett representativt boende på fastigheten eller om det finns något annat som borde påverka värderingen.

– Kontrollera även att man har tagit hänsyn till samtliga ersättningsposter, som till exempel att skogsbilvägar kan bli mindre lönsamma när en del av fastigheten görs om till naturreservat, eller att intäkter uteblir om du inte längre får röja träd i anslutning till jordbruksmark.

TEXT: Malin von Essen

4 former av områdesskydd:

  1. Naturreservat: Naturreservaten är skyddade med stöd av miljöbalken. De vanligaste orsakerna till att inrätta naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden och/eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Staten kan ingå avtal om naturreservat med en markägare. Markägaren får välja mellan att ta emot intrångsersättning och att sälja området som ska ingå i reservatet. Intrångsersättningen motsvarar den minskning i marknadsvärde som beslutet innebär med ett tillägg om 25 procent. Väljer markägaren att sälja görs en värdering som ska spegla marknadsvärdet på den del av fastigheten som staten köper. Här blir det inget tillägg på 25 procent.
  2. Biotopskydd: Biotopskyddsområden kan skapas på mindre områden som håller mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Alla åtgärder i området som skadar naturvärdena är förbjudna, men äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte. Ersättningen motsvarar den minskning i marknadsvärde som beslutet innebär med ett tillägg om 25 procent. Biotopskyddsområden är vanligen mellan 2 och 10 hektar stora men kan vara upp till cirka 20 hektar.
  3. Naturvårdsavtal: Naturvårdsavtal kan tecknas mellan en markägare och staten. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal. Syftet är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns. I avtalet regleras hur detta ska göras och vilken ersättning markägaren får. Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte. Ersättningen varierar beroende på hur länge naturvårdsavtalet gäller. Tiden kan variera mellan 1 och 50 år. För ett 50-årigt avtal ersätts markägaren med 60 procent av rotnettot.
  4. Fastighetsavtal: Detta är en form av naturvårdsavtal som omfattar hela fastigheten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.