Lätt, nätt och skonsamt

Maskinförare. Foto: Skogenbild

Maskinföraren är lika viktig som maskinen. Foto: Skogenbild

Skogssällskapet använder bandgående maskiner med lågt marktryck för att kunna gallra på blöta och känsliga marker. Det gör att mer virke kan tas ut och att det blir mycket mindre markskador.

Johan Nilsson, Skogssällskapet. Foto: Eva Sandström

Johan Nilsson.

Skogsägare, som Sture Svantesson som vi intervjuat, vill ofta utnyttja sin mark så att den producerar så mycket som möjligt. Åtgärderna ska kunna räknas hem ekonomiskt och samtidigt skona miljön. Ofta kan det vara knepigt att få den ekvationen att gå ihop. Det blir extra tydligt när markägaren bestämmer sig för att försöka utnyttja även den skog som tidigare varit obrukad.

Många skogar har blöta partier som ligger mellan produktionsskogen och våtmarker som myrar och liknande. Det kan också handla om blöt och känslig mark som gränsar till skog med höga naturvärden, skog som man inte får avverka virke i.

– Det går att bruka på mellanzonerna, men det är ofta krångligt, och man riskerar körskador, vilket gör att många låter marken vara. Men med hjälp av skonsammare maskiner går det att sköta även dessa ytor, menar Johan Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

– Första prioritet är att sköta de högavkastande bestånden för maximal vinst. Därefter kan man försöka öka avkastningen på resten av marken. Hos Sture Svantesson i Skåne började vi gallra de blöta tallbestånden redan för 25 år sedan. För drygt ett år sedan gallrades dessa bestånd på nytt. Genom att vi använde en mindre, bandgående maskin med lågt marktryck kom vi åt större areal och därmed större volym virke som vi inte räknat med tidigare, säger Johan Nilsson.

Timbear, som maskinen heter, är en kombinerad skördare och skotare som orsakar mindre körskador och rotskador på kvarvarande, stående skog. Kombimaskinen kan utföra jobb på blöta marker med dålig bärighet som man inte klarat att gallra på förut. Det ger möjlighet till ytterligare intäkter och bättre skötsel av skogen.

Föraren och maskintypen avgör vilka skador det blir.

– Fastigheter med mycket myr har störst potential att utnyttja mellanzonerna med hjälp av lättare maskiner. På rätt objekt kan de här åtgärderna bli lönsamma.

Johan Nilssons erfarenhet är att fastighetsägare är positiva till de här åtgärderna. Men för att få dem kostnadseffektiva bör markerna som brukas ligga så nära bilvägnätet som möjligt, så det inte blir för långt att skota. Skotning är avgörande för gallringsnettot.

Dessutom måste maskinens förare planera körningen grundligt genom att dra stickvägsnätet och i detalj tänka igenom skotning och skördning.

– Maskinföraren är minst lika viktig som maskinen. Föraren och maskintypen avgör vilka skador det blir, menar Johan Nilsson.

Henrik Carlsson, Skogssällskapet. Foto: Eva Sandström

Henrik Carlsson

För att man ska kunna arbeta på våtare mark och minimera markskador är det alltså en fördel om Timbear eller någon annan specialanpassad maskin används. Trots det är det relativt få som avverkar med den typen av maskiner.

– Skonsammare maskiner ger ett skogligt och miljömässigt bra resultat, men ekonomiskt har vi en högre kostnad som kan påverka rotnettot negativt. Vid framför allt långa skotningsavstånd och lågt virkesuttag kan det i stället bli en kostnad för markägaren. Det är väl egentligen det enda som talar emot Timbear och liknande maskiner, säger Henrik Carlson, produktionschef Skogssällskapet.

– Men för att kunna sköta skogen på känsliga marker måste man använda de här maskinerna. Därför har vi i dag två Timbear kontrakterade, och de används överallt där det är skog på blöt mark. Jag tror det finns ett stort ackumulerat behov av den här typen av maskiner. Inom en nära framtid kommer fler markägare att bruka all sin skog, även den som växer i blöta partier, säger Henrik Carlson.

TEXT: Stefan Hällberg

6 tips för våta marker:

1. Håll vattennivån nere genom att ha dikessystemen i ordning. Om rensning behövs, gör det i god tid före planerad avverkning.

2. Gallra aldrig efter långa regnperioder, och ta stor hänsyn till vädret när gallringen planeras.

3. Planera stickvägar så att de blir raka med långa svängar. Alltför skarpa svängar gör att maskinen riskerar att skära igenom markytan, med markskador som följd.

4. Lägg basvägar där bärigheten är optimal.

5. Tänk på att en duktig och erfaren maskinförare kan sköta stickvägsnätet ensam.

6. Underröj inte granunderväxt för hårt. Maskinföraren kan använda dessa granar som förstärkning vid risningen av stickvägarna. Lägg riset som vanligt i vägarna och intill trädens rothalsar.


Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.