Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Tight samarbete en framgångsfaktor i tätortsnära naturvård

Lövskog

På Skogssällskapets egna marker utanför Göteborg pågår spännande projekt med naturvårdsåtgärder i ett tätortsnära läge. Tack vare ett tight samarbete mellan skogsförvaltning och naturvårdsinsatser utvecklas skogen positivt både ekonomiskt, ekologiskt och för människorna som bor och rör sig i den.

Timbear i Göteborgsskogarna

Med bandgående maskin minskar riskerna för körskador.

– Det gäller att hitta entreprenörer som har ett intresse och tycker att det är spännande med naturvård. Då blir det bra, säger Magnus Strandberg.

– Jag håller helt med. Vi har flera entreprenör med stort engagemang, sen har de dessutom bra maskiner för uppdraget, inflikar Sebastian Backlund.

Sebastian Backlund är skogsförvaltare på Skogssällskapet. Magnus Strandberg är viltförvaltare men har också specialkompetens inom naturvårdsfrågor.

I Göteborgsskogarna har Sebastian och Magnus arbetat med naturvårdsåtgärder med Nokås-bidrag, Skogsstyrelsens ”stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen”. Det har handlat om att skapa död ved genom exempelvis ringbarkning, att hugga bort gran i närheten av gamla lövträd för att ge dem mer ljus och utrymme och att frihugga olika kulturmiljöer såsom stenmurar och gamla torplämningar.

För att minska risken för körskador anlitade Sebastian och Magnus en entreprenör med en bandgående maskin.

– I tätortsnära lägen är det extra viktigt att vi inte lämnar några spår efter oss. Timbear är en kombinerad skördare och skotare som är bandgående. Men den fungerar inte så bra när det är stenigt eller kuperat, berättar Sebastian.

– Vi körde två olika varianter där vi också använde en entreprenör med en vanlig hjulgående maskin som fungerar bättre på steniga marker. Tack vare den högt motiverade personalen gjorde de ett minst lika bra jobb, säger Magnus Strandberg.

Ringbarkning

Ringbarkning för att skapa död ved är en naturvårdsåtgärd som genomförts i Göteborgsskogarna.

Hänsyn och dialog allt viktigare

Sebastian Backlund och Magnus Strandberg har utifrån sina olika kompetenser samverkat kring de olika skötselfrågorna i Göteborgsskogarna. Magnus har helt fokuserat på naturvården. Han har kartlagt naturvärden och prioriterat vilka behov som finns och sedan sökt bidrag för att genomföra åtgärderna. Han har också utbildat entreprenörerna i de särskilda hänsyn som varje område kräver, och hållit tät kommunikation med myndigheter och allmänheten i närområdet. Sebastian har arbetat med den klassiska skogsskötseln och skogsvården, och sett till att det finns entreprenörsresurser tillgängliga.

De tre skogsfastigheterna utanför Göteborg omfattar totalt 3500 hektar mark. Det är till stor del högproduktiva gran- och tallmarker men med inslag av både lövskogar och jordbruksmark. Skogarna angränsar på flera platser till befintlig bebyggelse i Lerums och Härryda kommun.

– Folk hör av sig med olika åsikter och funderingar. Vi har en hel del folk som bor inne på våra fastigheter, på avstyckade tomter, berättar Sebastian Backlund.

– Det är så viktigt med kommunikationen, och att vi förklarar vad det är vi gör, lägger Magnus Strandberg till.

Göteborgsskogarna är en del av Skogssällskapets kärninnehav och Sebastian Backlund ser på skogarnas framtid med tillförsikt.

– Jag jobbar för att höja kvaliteten på alla fronter i de här skogarna. När vi planterar gör vi det bara med högförädlat plantmaterial. Det betyder att de plantor vi sätter ut kommer från utvalda fröpartier och därför har extra goda förutsättningar för att etablera sig väl och ge en bra virkesproduktion. Vi ska också höja statusen på vägar, röja och gallra i rätt tid och fortsätta med de naturvårdsgynnande åtgärderna.

Genom de egna skogarna bygger Skogssällskapet kunskap kring naturvård och tätortsnära skötsel. Sebastian Backlund arbetar med skogsförvaltningen åt flera kommuner i Göteborgsområdet, och han har stort utbyte av de erfarenheter som han får från den tätortsnära skötseln på olika platser.

– Det kommer ju inte direkt att minska med folk som bor i de här områdena, så hänsyn och upplevelsevärden – och att ha en bra dialog med de boende – kommer bara att bli viktigare, säger Magnus Strandberg.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Så sköts Skogssällskapets egna skogar

Stiftelsen Skogssällskapet äger 28 500 hektar skog i Sverige, skogsförvaltningen sköts av Skogssällskapets förvaltningsbolag. Skogssällskapets skogar ska brukas i linje med stiftelsens ändamål – en hållbar utveckling av skog och mark – och visa på möjligheterna med olika typer av skogsförvaltning. De egna skogarna används ofta för praktiska försök och
demonstrationsytor inom forskningen. Skogssällskapet vill med sina egna skogar också främja rekreation och friluftsliv och få fler att visas ute i skog och mark.

Sebastian Backlund

Sebastian Backlund

Sebastian Backlund

Arbetar som: Skogsförvaltare.

Förvaltar: Sammanlagt 11 000 hektar. Förutom
Göteborgsskogarna som Sebastian sköter åt Stiftelsen Skogssällskapet förvaltar han skog åt privata markägare samt fem kommuners skogsinnehav i Göteborgsområdet.

Kontakt: sebastian.backlund@skogssallskapet.se

Magnus Strandberg

Magnus Strandberg

Magnus Strandberg

Arbetar som: Viltförvaltare med specialkompetens inom naturvårdsfrågor. Förutom kartläggning av naturvärden och naturvårdsbidrag arbetar han bland annat med viltanpassad skogsskötsel, våtmarksanläggning och jaktupplåtelser.

Kontakt: magnus.strandberg@skogssallskapet.se

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.