Bra koll på skogsbilvägarna ger högre värde på fastigheten och bättre kostnadsplanering

Sävenäsvägen på Skogssällskapets fastighet Floda utanför Göteborg. Foto: Bengt Furenäs

Bra vägar är en förutsättning för att skogsskötseln ska kunna ske smidigt. Men många skogsbilvägar är i dag slitna och underdimensionerade för de allt större fordon som används i skogsbruket. Att se över sina vägar ger trygghet i ekonomin och höjer värdet på fastigheten.

Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Bengt Furenäs. Foto: Ulrika Lagerlöf

– Ett vanligt misstag är att man saknar framförhållning vad gäller vägarna. Det är vanligt att man börjar med avverkningen, och då upptäcker man plötsligt att man måste fixa till vändplanen. Så börjar man grusa samtidigt som skotaren ska ut med virket.

Bengt Furenäs är fastighetskonsult på Skogssällskapet med hemmakontor i Borås. Han säger att det är vanligt att vägarna glöms bort och sakta förfaller.

– Ofta rättar man till det värsta vid avverkningen, och så planterar man den nya skogen och är nöjd så. Det blir ett gradvist förfall av vägarna. Det är bättre att inventera och rätta till innan avverkningen genomförs. Då slipper man brandkårsutryckningar och oväntade utgifter mitt i avverkningen.

Väginventering gav full koll

Under 2016 fick Bengt Furenäs uppdraget att gå igenom de cirka 4 000 hektar skog som Skogssällskapet äger runt Göteborg och göra en plan för alla vägar på fastigheterna.

– Nu vet vi exakt hur många kilometer väg som vi ska underhålla, vilken bredd och bärighet de har, slitage och hur mycket det kommer att kosta att åtgärda dem, berättar Bengt.

I uppdraget, som Bengt utförde åt Skogssällskapets fastighetsbolag, ingick det att beräkna kostnader för dikning, trumbyten, väghyvling och andra åtgärder. Tack vare Bengts arbete är det nu enkelt att beräkna kostnad per väg, och att gå vidare och prioritera vilka vägar som ska åtgärdas när.

– Det kan till exempel handla om att vi behöver räta ut en kurva för att komma in med ett släp eller byta ut vägtrummor. Och då gör vi det i god tid innan den planerade åtgärden i skogen ska utföras.

Bra vägnät höjer värdet på fastigheten

För den som jagar eller arrenderar ut jaktmark är vägnätet viktigt, eftersom det handlar om tillgänglighet för besökare. Men Bengt menar att skogsbilvägarna borde vara en prioriterad fråga oavsett detta.

– Förutom att man slipper köra sönder bilarna så ger det omgivningen signaler om ordning och reda. Ett välhållet vägnät höjer marknadsvärdet på fastigheten, så vid en värdering är det här en viktig faktor.

Många skogsbilvägar byggdes under 1950- och 1960-talet, i samband med att skogsbruket motoriserades. Då fanns det generöst med statsbidrag, så vägnäten i skogarna är på många håll täta. Problemen handlar om att det befintliga vägnätet är slitet och underdimensionerat.

– Det har blivit högre totalvikter i dag på allmänna vägar och maskinerna vi använder i skogen har blivit betydligt större. Skogsbilvägarna är oftast äldre och byggda för mindre och lättare fordon. Så där kan bärigheten bli ett problem och man kan behöva göra förstärkningar över till exempel mossmarker, berättar Bengt.

Marktypen viktig faktor

Vid tjällossning måste man vara noga med att inte använda vägar som är i dåligt skick, de riskerar då att vara instabila och kunna gå sönder. Men det här varierar mycket beroende på marktyp.

– Vägar som ligger på sandig, grusig och torr mark – där är marken stabil och då påverkas oftast inte vägarna av varken regn eller tjällossning, säger Bengt.

Om man behöver bygga en ny väg på den typen av mark kan det närapå räcka att köra med väghyvel för att få en bra och stabil väg. På andra marker kan det krävas ett mer omfattande bygge för att få till en stabil vägkropp – med hjälp av till exempel geoduk och grov bergkross.

Vägunderhåll vid sjöar och vattendrag

Nära sjöar och vattendrag kan växt- och djurliv påverkas av vägunderhåll och vägbyggen, något som är viktigt att tänka på.

– Om man till exempel behöver byta en trumma vid en väg som ligger nära en sjö, eller om man ska rensa diken som mynnar i vattendrag så kan det orsaka punktutsläpp som påverkar fiskbestånd, kräftor och musslor, berättar Bengt.

Därför är det viktigt att alltid samråda med länsstyrelsen inför sådana åtgärder.

– På Skogssällskapet vet vi precis vad som gäller när det kommer till vägar. Vi kan hjälpa till med upprustning, vägbygge, besiktning och kostnadsberäkning. Om man anlitar oss kan man känna sig trygg med att man får bra koll på sina vägar och vilket tillstånd de är i.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.