”Ekonomin och klimatet hänger ihop”

En variation av trädslag för att sprida riskerna och satsningar på nya vägar för att minska transportsträckorna – hos Skogssällskapets kund Domarbo Skog är klimatfrågan en självklar del i en långsiktig vision.

– I grunden handlar det om att sköta sin skog rätt och riktigt och att ta hänsyn till mångfald och tillväxt på bästa möjliga sätt, säger Henrik Lindley, vd på Domarbo Skog.

Domarbo Skog är ett bolag inom Anders Wall-koncernen och har ett skogsinnehav på närmare 4 000 hektar i Heby kommun. Ända sedan 1990-talet har företaget haft sin förvaltning hos Skogssällskapet och skogsförvaltaren Lars Granberg, något som har bidragit till en långsiktighet och kontinuitet, berättar Henrik Lindley.

– Det övergripande målet med skogen är att den ska vara ett bra och rimligt avkastningstryggt innehav, och förutsättningarna för en god ekonomi är långsiktig hållbarhet och biologisk mångfald, säger han.

Henrik Lindley berättar att långsiktighet är viktigt i Domarbos skogar. I valet av skogsskötsel har Lars Granbergs råd varit viktiga.

– I och med att Lars Granberg har skött skogen åt oss så pass länge har vi givetvis ett stort förtroende för honom och hans åsikter om vilka åtgärder han anser är riktiga, säger Henrik Lindley.

Ett exempel på konkreta, klimatsmarta åtgärder som har vidtagits är att man har sett över trädslagen och valt att plantera flera olika trädslag för att sprida riskerna i framtiden. Ett annat exempel är att Domarbo Skog nu håller på att se över möjligheten att öppna upp två egna grustäkter på deras mark för att kunna underhålla sina vägar och skapa kortare transporter.

– Kan vi ta grus av berg som vi har på vår egen mark, då har vi minimerat transporter och den typen av miljöpåverkan. Processen blir naturnära och lokal. Som exempel har vi ett område med en skarp, brant kulle där timmerbilarna har svårt att passera med full last. Därför tittar vi nu på om det är möjligt att spränga ur vägen där och ta de bergmassorna och krossa ner till grus. Då kan vi även göra framdrivningen på den vägen, istället för att köra en lång omväg.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.