Stor potential i bokskogen med aktiv skötsel

Mats Svensson. Foto: Anders Thorén

"Att hitta den rätta balansen mellan ljus och skugga är helt avgörande för självföryngringen", säger Mats Svensson som har 40 års erfarenhet av bokskogsbruk. Foto: Anders Thorén

På Hallandsåsens sydsluttning är Skogssällskapet i full gång med gallring på sin bokskogsdominerade fastighet Solberget. "Målet är att gynna tillväxt och naturlig föryngring på lång sikt", säger skogs­förvaltaren Johan Nilsson.

Då vi följer med Johan till samlingsplatsen högt upp på åsen inser vi att det är en rejäl utmaning som gallringslaget tagit sig an. Arbetet sker i brant och svårframkomlig terräng och allt görs manuellt med motorsåg. En skotare som hämtar det kvistade och upparbetade virket är den enda skogsmaskinen som är inblandad.

Mats Svensson avverkar manuellt med motorsåg. Foto: Anders Thorén

All avverkning sker manuellt med motorsåg. Foto: Anders Thorén

Det är grova träd, ca 70-80 år gamla, som tas bort för att ge ljus och plats åt kommande generationer.

– Att hitta den rätta balansen mellan ljus och skugga är helt avgörande för självföryngringen, säger Skogssällskapets skogsarbetare Mats Svensson som har 40 års erfarenhet av bokskogsbruk.

– Här på sydsidan av Hallandsåsen kan vi ge boken precis lagom mycket sol, värme och skugga om vi gallrar på rätt sätt. Tillväxten i vår skog ligger på hela 10,2 skogskubikmeter per hektar och år, konstaterar Mats.

Fortsatt utveckling för framtidens bokskog

Fastigheten Solberget omfattar 96 hektar skog, varav mer än hälften är bokskog. Efter många år av regelbunden skötsel är möjligheterna till fortsatt utveckling mycket goda.

Johan Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Johan Nilsson

– Föryngrings­processen har under lång tid gått enormt bra. Vårt nya gallrings­projekt, som ska vara klart under 2022, är en fortsättning på dessa insatser med gallring, markberedning och andra åtgärder som gynnar självföryngringen. Målet är att få lika bra föryngring i de nu aktuella områdena. På så sätt stärker vi vårt framtida innehav av bokskog med hög kvalitet, säger Johan Nilsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Stort intresse för bokskog

De sydsvenska skogsägarnas intresse för bokskog tycks hålla i sig trots att efterfrågan och priserna i Sverige länge legat på en oförändrad nivå. Nu finns emellertid anledning till ökad optimism.

– På senare år har det öppnats nya exportmöjligheter. Det gäller främst till Kina, men även Danmark och Tyskland är för oss idag viktiga marknader där vi byggt upp bra kontaktnät, säger Mats Svensson.

– Intresset för bokskog har också ökat som en följd av att det behövs alternativ till granen på grund av barkborrens härjningar i granskogarna, tillägger Mats.

Bokskog på Solberget. Foto: Mats Svensson

Foto: Mats Svensson

Kräver kunskap och erfarenhet

Johan och Mats ser betydande behov av skötselåtgärder i bokskogen inte bara på Solberget utan i hela Sydsverige. De sticker dock inte under stol med att det är en krävande verksamhet. Skogsägaren får räkna med omloppstider på 100 -120 år och det krävs aktivt skogsbruk med kontinuerlig skötsel under hela den perioden. Kunskap och erfarenhet har då stor betydelse, men det är sådant som Skogssällskapet gärna bidrar med.

Idag har Skogssällskapet ett hundratal förvaltningskunder som man hjälper med bokskogsskötsel. Att skogsarbetarna har hög kompetens och lång erfarenhet är uppskattat och verksamheten växer stadigt.

Skogssällskapet kan också hjälpa till med det administrativa, till exempel med ansökningar om de stöd till lövskogsskötsel som finns. Det kan handla om betydande belopp.

Vill inspirera skogsägare

Förhoppningen är att satsningen på Solberget ska inspirera andra skogsägare till långsiktigt lönsamma och hållbara lösningar.

Johan Nilsson och Mats Svensson. Foto: Anders Thorén

Johan Nilsson och Mats Svensson.

– I samband med skötsel­åtgärder gör vi även insatser för att gynna den biologiska mångfalden. Till exempel sparar vi ”evighetsträd” och utför ringbarkning, veteranisering och andra åtgärder som gynnar arter som är beroende av gamla träd och död ved. Vi sparar också träd av sådana trädslag som bara finns i mindre mängd i våra bestånd. Vi har också tydliga rutiner för att spara kantzoner vid bäckar, skapa och spara bryn med mera, säger Johan Nilsson.

– Alla skogsägare som är intresserade av bokskogskötsel är välkomna att kontakta oss och få veta mer om vilka tjänster vi kan erbjudna, avslutar Johan Nilsson.

Text: Anders Thorén

Sex goda råd att tänka på vid gallring i bokskog

 1. Planera för hög aktivitet i bestånden under hela omloppstiden. Kontinuerlig skötsel skapar bättre förhållanden för självföryngring. Aktiv skötsel gynnar även virkeskvaliteten. Bristfällig skötsel kan leda till att det byggs upp ett alltför tjockt förnalager som försvårar föryngringen.
 2. Vid gallring och ljushuggning bör man i första hand avverka träd med lågt sittande grenar. På så sätt får man upp krontaket och skapar de rätta ljusförhållandena för föryngringen.
 3. Boken är skuggföredragande. Släpp därför inte in för mycket ljus. Då etablerar sig gräset i alltför stor omfattning och det blir nästan omöjligt att föryngra boken.
 4. Titta regelbundet på den befintliga föryngringen. Har kronorna "planat ut” för att maximera solexponeringen är det dags att släppa in mera ljus.
 5. Bokplantor är känsliga för frost och torka. Skapa och behåll därför täta bryn. Överväg att lämna grot på kullar. Det minskar vindpåverkan i marknivå och därmed risken för uttorkning.
 6. Glöm inte att ansöka om föryngringstillstånd i god tid innan föryngringsprocessen inleds. Håll koll på eventuella fornminnen som kan finnas i skogen! Bokskogar har ofta en lång historia.

Stöd för ädellövsskogbruk

Den som genom aktivt brukande värnar om ädellövskog kan hos Skogsstyrelsen ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet kan täcka 60-80 procent av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden.

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

 • Föryngring av ädellövskog
  • Markberedning
  • Plantering
 • Återväxtvård
  • Hjälpplantering
  • Gräsrensning
  • Stängselvård
  • Klippning av grenklykor
 • Röjning
  • Röjning av plant- eller ungskog.

Källa: www.skogsstyrelsen.se/bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.