Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Naturvård

#Naturvård

Naturvård handlar om att med olika insatser skydda och bevara värdefulla områden och arter. Vi människor nyttjar naturen för våra ändamål – då är det också vår uppgift att säkerställa att ekosystem och biologisk mångfald bevaras.

Just dessa två begrepp: biologisk mångfald och ekosystem, är
centrala inom naturvården. Med biologisk mångfald menar man att det ska finnas en mångfald inom arter, mellan olika arter och en mångfald av ekosystem i naturen. Ett ekosystem kan ses som djur och växter som påverkar varandras livsmiljöer.

Inom skogsbruket handlar naturvården om att den biologiska mångfalden och områden med höga naturvärden ska kunna samsas med det aktiva brukandet av skogen.

Miljöbalken och Skogsvårdslagen är lagar som reglerar skogsbruket i relation till naturvård och biologisk mångfald.

Ett vanligt sätt att främja och skydda den biologiska mångfalden är genom aktivt skydd och skötsel av natur. Det kan handla om att en
del av skogsmarken blir ett naturreservat, natura 2000-område, nyckelbiotop, eller klassas som NS (naturvård skötsel) eller NO (naturvård orörd).

Ett annat sätt att arbeta med naturvård att genomföra riktade åtgärder för hotade arter. Att anpassa en skog för den vitryggiga
hackspettens behov är ett exempel. För skogsägare kan det här finnas bidrag att söka för den typen av projekt.

Inom skogsbruket är ”naturvårdande skötsel” ett vanligt begrepp. Det kan till exempel handla om naturvårdsbränning, tillskapande eller restaurering av våtmarker, frihuggning av stora lövträd, tillskapande av död ved, ”evighetsträd” som lämnas vid avverkningar, bete för att hålla hagmarker öppna, hamling och röjning för att gynna vissa typer av trädslag. Även här kan
det finnas möjlighet att söka bidrag.

Artiklar & reportage

 1. Nya målbilder för god miljöhänsyn

  Under 2015 har arbetet med målbilder för god naturhänsyn gått in i en ny fas, bland annat med inriktning på samråd mellan skogsbruket och dess olika intressenter.

 2. Tjäder och vindkraft

  I skogsområdet på Galtryggen nordost om Karlstad har planeringen av en vindkraftspark stött på patrull.

 3. Tjädern: Skyddad men jaktbar

  Tjädern är både skyddad och möjlig att jaga. Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket beror det på EU:s fågeldirektiv från 1979.

 4. Tjäder i din skog: Så tar du hänsyn

  Har du tjäder på din fastighet är du skyldig att ta hänsyn till fågelns behov. Men det finns olika uppfattningar om hur det ska göras. Skogsvärden har frågat några experter om råd.

 5. Tjädern tongivande i Djursjön

  I Djursjöområdet, sydöst om Mölndal, finns en av relativt få sydvästsvenska tjäderpopulationer. Med en medveten strategi för skogsskötseln kommer tjädern att kunna trivas trots att ett aktivt skogsbruk bedrivs i området.

 6. Målbilder – visar miljöerna som kräver hänsyn

  Skogsägare som har tjäder på sin mark kan använda Skogsstyrelsens målbilder som stöd i planeringen av skogsskötseln.

 7. Ny kunskap om habitat banking

  Finns det sätt för människan att bygga nödvändig infrastruktur utan nettoförlust av biologisk mångfald?

 8. Markbered med naturhänsyn

  Skonsam och småskalig markberedning ger bättre naturhänsyn – och samtidigt bra resultat för skogsbruket. Mindre maskiner skapar inte minst nya möjligheter att undvika skador på fornlämningar.

 9. Bättre miljöhänsyn än väntat

  Skogsbruket tar mer miljöhänsyn än vad man tidigare trott, konstaterar Skogsstyrelsen.

 10. Naturvårdaren om storbranden: "Eldorado för vilt om 3-4 år"

  En okontrollerad skogsbrand innebär förluster för samhället och kan vara katastrofal för enskilda markägare. Men skogsbränder kan även gynna den biologiska mångfalden genom att många hotade arter repar sig och får nytt liv.