Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Rekreation & upplevelser

#Rekreation & upplevelser

Sverige består till 70 procent av skog, så när vi svenskar går utanför dörren är chansen stor att det är just i en skog vi hamnar. Tack vare allemansrätten har vi i Sverige dessutom möjlighet att röra oss fritt i skog och mark på ett sätt som är unikt i världen.

Att skogen är en viktig plats för rekreation och upplevelser är inget nytt, men i dag diskuteras allt mer vilken positiv inverkan skogen har på oss människor. Skogen som en plats för åter­hämtning från bland annat stressjukdomar har uppmärksammats, och år 2017 kom skogsbad in som nyord på Språkrådets lista.

I den offentligt ägda skogen är skogen som plats för rekreation och upplevelser viktig. Den lokala skogen är en resurs för invånarnas folkhälsa och används ofta såväl av ideella föreningar som för kommersiell naturturism. För att göra en skog mer rekreations­vänlig, och skapa större upplevelsevärden, behöver skogsskötseln anpassas efter dessa mål. Här blir skogens estetiska värden viktigare, något som ofta kombineras med högre ambitioner för naturvården. Dessutom är tillgänglighet en viktig fråga – med ordentliga stigar, god sikt runt motionsspår för ökad trygghet, och skyltning så att besökaren hittar rätt.

Artiklar & reportage

 1. Förädling höjer värdet på fastigheten

  Genom viltvårdsåtgärder har jakten blivit bättre, betesskadorna färre och landskapet vackrare på Skogssällskapets fastighet Selesjö. Här samverkar vilt och skogsbruk. Och omdaningen har ökat fastighetens värde med tio procent.

 2. Samråd och dialog i Kullaskogen

  Skogens utseende och skötsel är ett ämne som engagerar många, särskilt om skogen ligger i ett område där många människor rör sig. För dig som markägare kan det ibland bli svårt, och konflikter mellan markägare och olika intressegrupper är inte ovanliga.

 3. Sprid kunskap om allemansrätten

  – Skador på naturen och bristande respekt för markägares intressen kan inte försvaras inom ramen för allemansrätten.

 4. Markbered med naturhänsyn

  Skonsam och småskalig markberedning ger bättre naturhänsyn – och samtidigt bra resultat för skogsbruket. Mindre maskiner skapar inte minst nya möjligheter att undvika skador på fornlämningar.

 5. Bättre miljöhänsyn än väntat

  Skogsbruket tar mer miljöhänsyn än vad man tidigare trott, konstaterar Skogsstyrelsen.

 6. Starkt stöd för jakt

  Hela 84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt. Bland dem med positiv attityd är det fler som konsumerar viltkött och fler som har vänner som jagar än bland övriga. Det framgår av en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 7. Högtflygande mål på Landvetter

  På Landvetters flygplats har man fokus på natur- och kulturvård. Lövträd huggs fram och gamla, fina miljöer återskapas, för att få ett rikare växt- och djurliv, men även för att skapa rekreationsområden.

 8. Stressa ner i skogen

  Skogen kan spela en viktig roll i återhämtning från bland annat stressjukdomar. Nu visar forskare vid SLU att det finns sätt att beräkna hur rehabiliteringsvänlig en skog är och hur mycket det kostar för skogsägare att anpassa sin skog.

 9. Skogsbruk med varsam hand

  I Skåne bedrivs effektivt skogsbruk samtidigt som stor hänsyn tas till skogens sociala värden. Det är Stiftelsen Skånska Landskap som med hjälp av Skogssällskapet brukar skogen med varsam hand. Resultatet blir något sämre avkastning men stora vinster för

 10. Skogsvildren i Sverige

  Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå universitet, vill att skogsvildrenen, som utrotades från Sverige på 1800-talet, återinförs i den svenska naturen.

Våra tjänster inom Rekreation & upplevelser

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Rekreation & upplevelser