Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsskötsel

#Skogsskötsel

I begreppet skogsskötsel innefattas alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd: mark­beredning, föryngring (genom plantering eller naturlig föryngring), röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Syftet med en aktiv skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. I skogen finns alltid en konkurrens om ljus och kväve, och det påverkar i hög grad hur varje träd växer. Stormar och risker för olika skogsskador – som viltbete eller insekts- och svampangrepp – är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i skötseln. Eftersom målen för en skogsägare kan variera mycket gör också skogsskötseln det.

Om skogsägarens mål är att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt så leder det till en viss typ av skogsskötsel som kan skilja sig markant från den skötsel som utförs i en skog där rekreations­värden eller biologisk mångfald är det viktigaste. Om målen handlar om högkvalitativt virke så blir skogsskötseln en annan än om största möjliga volymproduktion är det viktigaste, osv.

Det finns en mängd olika metoder inom skogsskötselområdet, där hyggesfria metoder har börjat diskuteras allt mer på senare år. I ett hyggesfritt bestånd, där det inte sker någon slutavverkning, blir skogsskötseln en konstant process för att forma skogen. I trakthyggesbruket, som är den dominerande metoden i Sverige i dag, avslutas en cykel av skogsskötsel i och med slutavverkningen, och en ny cykel startar när marken bereds för den nya trädgenerationen.

Ibland används begreppet skogsvård överlappande med skogsskötsel, här har vi valt att enbart använda begreppet skogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Försäkringsmannen om storbranden: "Skogsägare får ersättning"

  Utöver stora skogsägare som Bergvik Skog, Sveaskog, AB Karl Hedin och Västerås Stift drabbades även cirka 150 enskilda skogsägare av branden i Västmanland. Deras mark uppgår till 5 500 hektar; större delen av den arealen är lyckligtvis försäkrad.

 2. Miljöprofessorn om storbranden: "Inte fler - men värre"

  Klimatförändringar bidrog till att Sveriges största skogsbrand i modern tid blev så omfattande.

 3. Kommunchefen om storbranden: "Överväldigande stort"

  Den omfattande skogsbranden satte det lokala samhället på stora prov. Jenny Nolhage, kommunchef i Sala kommun, berättar om arbetet i de drabbade kommunerna under det akuta skedet av branden.

 4. Största skogsbranden i modern tid

  Torsdagen den 31 juli kommer ett larmsamtal till SOS Alarm: Det brinner i skogen söder om Öjesjön i Sala kommun. Runt lunchtid rapporteras att branden härjar ett område på 900 kvadratmeter – 30 x 30 meter. På kvällen står 60 hektar skog i lågor och

 5. Tomas Ericson förverkligade drömmen om en skog

  Tomas Ericson äger en egen halvö i Västergötland där hans familj och vänner jagar tillsammans. Med hjälp av Skogssällskapet har Tomas anlagt viltåkrar och viltvatten och vidtagit flera andra åtgärder för att viltet ska trivas. Nu växer det fram ett öppet,

 6. SydÄbin - nytt underlag ska skapa balans

  Det har länge saknats ett underlag som visar betesskadornas omfattning i Götaland. Men nu ska det bli bättre. Skogssällskapet är med och finansierar en inventering av älgbetesskadorna i södra Sverige, SydÄbin.

 7. Renässans för våtmarker

  I dag får markägare avsevärt bättre ekonomiskt stöd för att anlägga våtmarker. En bonus är att fastighetens värde ökar på köpet.

 8. Hyggesfritt i kantzonen för bättre lönsamhet

  Att lämna kantzoner mot vattendrag vid avverkning är en viktig hänsynsåtgärd. Med hyggesfritt skogsbruk blir lönsamheten avsevärt bättre än om kantzonerna lämnas orörda.

 9. Virkeskrönikan: I stormarnas spår

  Stormarna har påverkat marknaden i Götaland och i Mellannorrland. Timmerflödet har varit större än beräknat i södra Sverige, och i spåren av Ivar i norr är det lokalt ett stort överskott på talltimmer och barrmassa. Det dämpar trycket på prishöjningar i

 10. Plantorna slår själva tillbaka snytbaggarna

  Det är dyrare att skydda plantor giftfritt mot snytbaggar än med kemikalier. Nu finns en alternativ metod som triggar plantornas eget försvar mot skadegörarna.