Tidigare beviljade ansökningar

Nedan presenteras projekt som stiftelsen valt att stödja.

2021

 • Studie av fenologiska egenskaper i ett avkommeförsök med sudetisk lärk
 • Revision av ett fältförsök med föryngringsmetoder i tallskog på Remningstorp
 • Revision av ett tallröjningsförsök på Remningstorp
 • Etablering av förbandsförsök i ek och björk
 • A prologned observation series av bark beetle infestations from the field and remote sensing
 • Wild Service Tree - Full-scale re-assessment and pruning of nationwide field experiment
 • Anläggning av avkommeförsök, genetisk variation och klimatanpassning hos douglasgran under etableringsfasen

2020

 • Mer förädlad björk!
 • Satellit och drönare i framtidens skogliga fjärranalysforskning
 • Revision av proveniensförsök med tall på Remningstorp

2019

 • Grupplantering i stora inverser – ett sätt att öka överlevnaden efter plantering och skapa blandskog?
 • Försök med gödsling vid försök med douglasgran.
 • Snabb och effektiv metod för densitetsskattning för gran, tall och björk.
 • Snabbväxande lövträd på skogsmark och granåkrar – effekt av markbehandling och tillförsel av aska, kalk och biokol.
 • Insamling av data och vidareutveckling av databas på Remningstorp som ”super test site” till nytta för framtidens skogliga fjärranalystillämpningar.
 • Kan granbarkborreangrepp på skog upptäckas i tidsserier med radarmätningar?

2018

 • Sex-års revision av 2014 års björkförsök i Remningstorp
 • Etablering av lärkförsök med europeisk lärk från polska Sudeterna
 • Mätning och analys av demoförsök med plantor av olika förädlingsgrad
 • Detektion av granbarkborreangrepp från nya fjärranalysdata och kontinuitet i data från Remningstorp
 • Mark- och trädfuktighet och deras inverkan på radarsignalen från skog

2017

 • Utvärdering av nya möjligheter till förbättrad positionering med satellitbaserade system
 • Multi-sensor-fjärranalys för bättre information vid skoglig planering
 • Variation i vedens densitet i två genetiska granförsök i Remningstorp
 • Studie av biomassaproduktion på hybridasp- och poppelkloner

2016

 • Täckning av grot – för att skydda mot nederbörd och återfuktning från marken
 • Mätning av tillväxtrytm i nästa generations granförädlingsmaterial
 • Gallra med generell hänsyn
 • Vinsten i volymproduktion i två genetiska granförsök i Remningstorp
 • Ny teknik för skogsbruksplanering

2015

 • Komplettering av Anläggning av demonstrationsförsök med träd av olika förädlingsgrad
 • Trädslagsinformation från flygburna och markbaserade sensorer
 • Målanpassade åtgärder – en metodstudie
 • Tidig mätning av somatiska granar och tallsticklingar
 • Väderstation för tidsserieanalys av radarspridning från skog
 • Inventering och planering för utökning av arboretum på Remningstorp

2014

 • Testning av sticklingförökade avkommor till elitträd i två granförädlingspopulationer
 • Utvärdering av mobila sensorer för skogliga tillämpningar
 • Selektion vid somatisk embryogenes
 • Blandskog av högproducerande löv- och barrträd
 • Anläggning av ett trädslagsförsök på Remningstorp
 • Mättorn för tidsserieanalys

2013

 • Anläggning av demonstrationsförsök med träd av olika förädlingsgrad
 • Tysk oxel; Site, climate and establishment requirements for a high value timber species
 • Utveckling av nya metoder för mätning av skog i 4 dimensioner från tidsserier av 3D-data
 • Förnyelse av asparna i klonarkivet på Remningstorp
 • Mätning av 2014 års björkförsök på Remningstorp
 • Anläggning av långsiktigt fältförsök med hyggesfritt skogsbruk på Remningstorp
 • Proveniensförsök med svartgran vid Kullsjö på Remningstorp

2012

 • Plantering av björkförsök i Remningstorp
 • Slutlig revision av Återuppodling av skogsmark på Remningstorp (Stockebacken)

2011

 • Mätning och urval av aspkloner i arkivet i Remningstorp.
 • Anläggning av ett fältförsök med olika föryngringsmetoder i tallskog på Remningstorp.

2010

 • Uppbyggnad av en databas för utvärdering av tredimensionella trädmätningar från flygburna och markbaserade sensorer.
 • Bearbetning, analys samt tryckning av tre kvarvarande verksamheter på Remningstorp.
 • Fortsättning: Test av hybridasp- och poppelkloner för ökad biomassaproduktion.
 • Utvärdering av schaktningsförsök vid Kullsjö, Remningstorp.

2009

 • Kartläggning av stormfälld skog med satellitdata från radarsystemen ALOS PALSAR, Radarsat-2 och TerraSAR-X.
 • Mätning av två försök samt skapande av Tema ”Silva Remningstorp”.
 • Nya tredimensionella fjärranalysmetoder för mätning av skogens struktur - etablering av provytor på Remningstorp.
 • Odling av klonmaterial från hybridpoppel för skörd och plantering i praktiska försök på olika områden i Sverige.
 • Test av hybridasp- och poppelkloner för ökad biomassaproduktion.