Tidigare beviljade ansökningar

Nedan presenteras exempel på projekt som fonden valt att stödja.

2018

 • Ursprung och genetisk diversitet hos Scorpidium cossonii i kalkade fattigkärr
 • C-safe: Do plant-microbe linkages safeguard carbon sequestration in the Store Mosse peatland.

2016

 • DNA-kartering av svampar
 • Artdiversitet och systematik...
 • Strangling trees to solve...
 • Phosporus limitation of carbon...
 • Bombmurklans populationsgenetik...
 • Conservation genetics of...

2014

 • Ecology and concervation genetics of red-listed wood-decay fungus Hapalopus cruces
 • Lokalisering av optimala habitat för lavar i norra Sveriges barrskogar
 • Graden av motståndskraft mot rottickan Heterobansidion spp. i gran

2012

 • Konkurrens mellan vedsvampar - hur påverkar antagonistiska metaboliter nedbrytningen av svamp.
 • Taggsvamparnas ekologi och systematik.
 • Lavar i Pinus Silvestris-lågor i Sverige.
 • Hur vet vi om restaureringen av Store Mosse är framgångsrik?
 • Aktivering av granars försvar med svampmetaboliter.

2010

 • Livsstrategi hos svampar som stöder fjällbjörken att etablera sig i alpina växtekosystem.
 • Jord - en bok om grunden för vår tillvaro.
 • Dendroklimatisk analys av tallved från svenska torvmossar - högupplösande holocen paleohydrologi.
 • Finrotsdynamik i ekologiska gradienter i Sverige.
 • Fungal cultures of the University of Gothenburg (FCUG), 1980-2010.
 • CARPE DIEM Vad kan kol, kisel och diatoméer i torv berätta om miljö- och klimatförändringar.
 • Inventering av i Sverige förekommande arter av myxomyceter jämte taxonomiska utredningar och studium av olika arters anpassningar till specifika ekologiska nischer.

2008

 • Etablering av vedlevande svamppopulationer i brandpåverkad tallskog.
 • Systematik hos svenska arter av lavsläktet Bacidia.
 • Polyandri hos Littorina saxatilis, ohämmad parning för att maximera det genetiska urvalet.
 • Kolonisationsmönster i samband med restaureringsåtgärder av kalkkärr.
 • Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom förbehandling av frön och småplantor.