Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Miljömål 2017/2018

Miljömålen är upprättade med vår miljöpolicy och våra betydande miljöaspekter som grund. Miljömålen ska hjälpa oss att ständigt förbättra oss vad gäller vår miljöpåverkan och till att kunna följa vår förbättring.

Vi arbetar för närvarande med två miljömål:

Markberedning

Utredningsmål där syftet är att under säsongen 2017/-18 utreda effektiviteten hos den markberedning som genomförs i Skogssällskapets regi avseende miljöpåverkan. Till grund för utredningen ligger vår ordinarie traktuppföljning som kompletteras med resultat från sommarens planerade uppföljnings­drive med sommarjobbare. Målet är att ge ett underlag för att bedöma om vi behöver vidta åtgärder för att minska markberedningens negativa miljöpåverkan.

Körskador

Minst 90 % av alla trakter ska vara godkända med avseende på körskador senast 2018 med en positiv trend. Allvarliga körskador får inte förekomma.

Körskador i skogsbruket medför risker för skador på mark och vatten, tillväxtnedsättningar och badwill hos allmänheten. Uppkomsten av körskador ska därför begränsas och allvarliga körskador får inte förekomma. Målet mäts genom den löpande traktuppföljningen och via avvikelse- och återrapportering.

Nedan redovisas andelen godkända trakter från och med säsong 2011/-12 t.o.m. 2016/-17.

Andel godkända trakter i Skogssällskapets internrevisioner.