Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Affärsledare Skogsvärden nr 4, 2018: Var går gränsen?

Hur stort intrång ska jag som skogsägare behöva tåla innan jag kan få ekonomisk ersättning? Frågan kan bli aktuell i flera olika typer av situationer då inskränkningar i brukanderätten uppstår. Därför är det viktigt att veta var gränsen går.

Jag minns så väl mitt examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet 1994. Det handlade om vad naturvårdsintrång kan få för ekonomiska konsekvenser för den privata skogsägaren. Vid den tiden hade dåvarande Skogsvårdsstyrelsen fått i uppdrag att inventera områden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Min uppgift var att klargöra vad nyckelbiotoperna kan kosta markägaren till följd av att brukanderätten begränsas. Frågan är lika aktuell i dag då regeringen tidigare i år gav Skogsstyrelsen i uppdrag att återigen identifiera, avgränsa samt registrera nyckelbiotoper i hela landet. Det lär leda till fler intrångsärenden.

Det finns också många andra intrång och allmänintressen som berör dig som skogsägare. Utöver naturvårdsärenden finns ledningsrätter och vägar, till exempel. I alla dessa fall har du som fastighetsägare oftast rätt till ersättning från den part som har laglig rätt till intrånget. Men ersättningsnivån kan skilja beroende på om det till exempel är ett biotopskydd som hanteras av Skogsstyrelsen eller ett naturreservat som hanteras av länsstyrelsen/Naturvårdsverket. Värderingen kan också bli helt olika om den sker utifrån hur markens avkastning påverkas, istället för utifrån påverkan på marknadsvärdet.

Våra fastighetskonsulter finns till hands som experter och rådgivare i de fall du behöver professionell hjälp kring frågor som rör till exempel värderingar, brukanderätt och äganderätten. Du kan tjäna mycket på att anlita en expert som ditt biträde gentemot exempelvis en myndighet som ger dig ett ersättningserbjudande för ett naturvårdsintrång.

Givetvis måste man som ägare till en fastighet tåla ett visst mått av intrång. Allemansrätten ger till exempel allmänheten rättigheter att nyttja marken, och vi har övergripande miljömål att ta hänsyn till. Men det gäller att veta var gränsen går. Om du hamnar i en situation där ett intrång inkräktar på din brukanderätt kan du känna dig trygg med att Skogssällskapet alltid står på din sida. Våra experter är oberoende och hjälper dig med hela processen.

Peter Calderon, vd Skogssällskapets Förvaltning AB