Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Debattartikel: Den fjällnära skogen kräver långsiktiga politiska beslut

Kortsiktighet har präglat frågan om skydd av skog och ersättning till markägare under lång tid, något som drabbar både privata skogsägare och den biologiska mångfalden, skriver företrädare för Stiftelsen Skogssällskapet i Altinget och Östersundsposten, och kräver att Sveriges riksdagspolitiker tar sitt ansvar för en mer långsiktig skogspolitik.

Att skydda skog med höga naturvärden från avverkning är viktigt för att bevara biologisk mångfald. Samtidigt behöver skogen brukas om vi ska kunna använda förnybar råvara i klimatomställningen. Hur avvägningen ska göras råder det högst delade meningar om, både i samhället och bland de politiska partierna.

Trots det enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i november om en gemensam skogsproposition. Den ligger nu på riksdagens bord för beslut, och innehåller bland annat förslag om hur markägare i fjällnära områden ska kunna få ersättning när skog med höga naturvärden behöver skyddas.

Regeringen hade i sin budget öronmärkt 2 miljarder för att finansiera detta. Men när regeringens budget föll och ersattes med oppositionens förslag försvann finansieringen.

Turerna kring budgeten var kanske ovanligt röriga, men för den svenska skogen och skogsägarna börjar den här typen av politisk behandling snarare bli regel än undantag. Kortsiktighet har präglat frågan om skydd av skog och ersättning till markägare under lång tid.

I juni 2020 kom en prejudicerande dom från Mark- och miljööverdomstolen som slog fast att markägare har rätt till ersättning vid nekat avverkningstillstånd i det fjällnära området. Samtidigt ökade arealen avverkningsanmäld skog i det fjällnära området under 2020 med nästan 400 procent jämfört med året innan.

Vår erfarenhet från samtal med berörda skogsägare är att ökningen till stor del beror på att markägare vill få klarhet i om de har rätt till ersättning. Att göra en avverkningsanmälan anses av många skogsägare som det enda sättet att få ett tydligt svar.

Vidare har länsstyrelsen i Jämtland nyligen genomfört omfattande inventeringar på privatägd skogsmark, utan att markägarna visste om det. Det meddelades först i efterhand, genom brev till 1 600 skogsägare som fick besked om att de har höga naturvärden i sina skogar. Vilka konsekvenser det får, eller vad skogsägarna förväntas göra med den informationen, framgick inte. Detta har sannolikt också bidragit till att avverkningsanmälningarna har ökat.
Hur Skogsstyrelsen ska hinna fatta beslut om alla de inkomna avverkningsanmälningarna är oklart, eftersom varken personella resurser eller budget är tillräckliga för att handlägga alla ärenden och ge ersättning i de fall mark skulle behöva skyddas. Situationen är ohållbar.

När en privatperson köper en skogsfastighet föregås det av en noggrann kalkyl av räntor, risker och förväntad avkastning från försäljning av virke. Att delar av fastigheten sedan riskerar att beläggas med avverkningsförbud, utan att man som skogsägare får ersättning inom rimlig tid, omkullkastar hela den kalkylen och kan få katastrofala konsekvenser för skogsägarens ekonomiska situation.

Den kortsiktighet som i dagsläget styr skogspolitiken är oansvarig, inte minst gentemot skogsägarkåren och myndigheternas tjänstemän. Vi kräver nu att Sveriges riksdagspolitiker tar sitt ansvar och fattar långsiktigt hållbara beslut om skyddet av skog i fjällnära områden.

Politiska mandatperioder kan inte vara den längsta planeringshorisonten i skogsfrågor. Det gynnar varken skogsägarna, den biologiska mångfalden eller Sveriges omställning till en bioekonomi i världsklass.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef Skogssällskapet

Eivor Mettävainio, skogsförvaltare Skogssällskapet i Jämtland

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.