Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Trots ett oroligt omvärldsläge är våren här med värme, fågelsång och träd och växter som står i blom.

Den skogliga verksamheten flyter på inom regionen och vi fokuserar på att upparbeta vindfällen i de områden och på de fastigheter som har blivit drabbade. Omfattningen av stormskadad skog i regionen är relativt liten, men varierar lokalt.

Upparbetningen av vindfällen sker huvudsakligen i samband med att vi genomför de ordinarie uppdragen. Det är viktigt är att merparten av den stormskadade skogen är upparbetad till slutet av våren/början av sommaren för att minska tillgången på yngelmaterial för granbarkborren. Det kan dock finnas en fördel med att avverka vindfällena efter granbarkborrens första svärmning, för att på detta sätt få med sig de granbarkborrar som lagt ägg under barken ut ur skogen tillsammans med virket. Det blir alltså som en slags fångstmetod!

Vår bedömning är i dagsläget att vi inte kommer att få större angrepp av granbarkborren nu till våren/sommaren än vad vi hade under 2021, men som alltid är vädret en viktig faktor som spelar in. Vi kommer som alltid att anpassa vår verksamhet för att vid behov sätta in extra resurser för att inventera granbarkborrens framfarter.

Den 10:e februari aviserade Skogsstyrelsen att de börjar tillämpa artskyddsförordningen striktare. I praktiken innebär detta att det ställs högre krav på markägaren att visa att man tar tillräcklig hänsyn till rödlistade och fridlysta arter i sin verksamhet. Vi har anpassat våra rutiner till detta bland annat genom utökade kontroller av arter i samband med planering av skogliga åtgärder samt genom tydliga hänvisningar till Skogsstyrelsens vägledningar för skydd av arter. Vi bevakar utvecklingen inom området noga. Läs gärna den krönika som Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist skrev i ämnet.

Sågverkens konjunktur är fortsatt stark med god försäljning och intjäning. Bedömningen är att detta håller i sig under fortsättningen av 2022. För dig som kund till Skogssällskapet innebär det en säker avsättning av ditt sågbara barr- och lövvirke samt en stabil prisbild.

Under första halvan av 2021 fans det utmaningar i avsättningen, men råvaruöverskottet på marknaden har nu vänt till ett underskott av barr- och även granmassaved. Efterfrågan av råvara har dessutom ökat i samband med kriget i Ukraina och efterföljande sanktioner.

Vi har under 2022 fått prishöjning på grundpriset på massaved vilket är en tydlig signal om att konjunkturen är god och industrin behöver mer råvara till sina bruk. Vad gäller bränsleråvaran så är efterfrågan även här mycket god. En faktor som spelar in och driver upp efterfrågan är att värmeverken eldar extra för att producera el med tanke på de höga elpriserna. Vår förväntan är således en kommande prisökning på energiveden. När det gäller GROT och träddelar så är avsättningen stabil. Sammantaget är det en positiv utveckling vad gäller både avsättningen av och priserna på olika sortiment.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.