Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer hållbart skogsbruk

Bild inköpt från Mostphotos, juni 2019.

14 projekt som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser. Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering.

­ – Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Vattnet i landskapet uppmärksammas i flera av projekten som får anslag. Vid Skogforsk ska man titta närmare på funktionella kantzoner vid gallring och vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå får man anslag för ett projekt om biokolsfilter som ett sätt att förhindra näringsläckage vid dikesrensning. Karin Eklöf, forskare vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, ska i ett nytt projekt undersöka risken för ökade halter biotillgängligt kvicksilver i vatten vid våtmarksrestaurering.

– Att restaurera våtmarker i skogslandskapet kan bidra med flera ekosystemtjänster, men det finns samtidigt en risk att halterna biotillgängligt metylkvicksilver i vattnet ökar. I projektet kommer vi att studera om och hur risken skiljer sig mellan olika typer av områden, säger Karin Eklöf.

Efter den extremt torra sommaren 2018 drabbades många granskogar av torkstress, med rekordstora angrepp av insekten granbarkborre som följd. Nu ser prognosen ut att vända – och angreppen kommer förhoppningsvis att börja minska 2021. Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala, har fått forskningspengar för att titta på varför angreppen av granbarkborren upphör.

– Med tanke på att extremt varma och torra somrar kommer att bli vanligare framöver är det viktigt att öka kunskapen om hur granbarkborrens förökning gynnas av ett varmare klimat, samt varför utbrott upphör långt innan all granskog dödats, säger Martin Schroeder.

Sammanlagt 1,5 miljoner delas ut till två projekt om björk vid Skogforsk – ett om björkförädling och ett om anläggning av blandbestånd med gran och björk. Vid University of Eastern Finland ska hålträd i skogen uppmärksammas i ett forskningsprojekt som får drygt 1,8 miljoner kronor i anslag.

– Att titta på hålträd som en indikator för biologisk mångfald är en spännande infallsvinkel som kan leda till ny kunskap om skogens naturvärden. Detta är det första projektet som Skogssällskapet finansierar vid ett finskt lärosäte, säger Karin Fällman Lillqvist.

Vid Stockholms universitet ska forskare studera kiselupptag från aska i skogsträdplantor, något som kan tillföra viktig kunskap i frågan om askåterföring i skogen.

– Vår forskningsfinansiering ska bidra till att vi brukar skogen på ett mer ansvarsfullt sätt, där ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverkar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Se alla beviljade projekt här

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.