Många kommuner saknar strategi för skogen

Människor i skog. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

I den kommunägda skogen ska ofta flera olika intressen balanseras – friluftsliv, intäkter från virke och att bevara och öka naturvärden är några exempel. Ändå anger bara fyra av tio skogsägande kommuner i Sverige att de har en politiskt antagen skogspolicy eller skogsstrategi, visar Skogssällskapets kommunskogsenkät.

– Att som kommun ha en tydlig strategi eller policy för sitt skogsinnehav menar vi på Skogssällskapet är oerhört viktigt för att skogen ska kunna brukas ansvarsfullt och hållbart, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Förväntningarna på den svenska skogen ökar i samhället, och debattvågorna går höga om den bör brukas eller bevaras. Åsikterna går isär om hur skogen ska kunna göra störst nytta när det gäller klimat och biologisk mångfald. I den kommunala skogen är dessutom invånarnas friluftsliv och framtida exploatering viktiga områden att ta hänsyn till.

– Kommuner har ofta flera parallella mål med skogsägandet, något vår enkät bekräftar. När dessa ska balanseras är det viktigt att ha en långsiktig strategi eller policy för vad kommunen vill med sin skog, säger Karin Fällman Lillqvist.

Högst prioriterat av de skogsägande kommunerna är rekreation och friluftsliv samt att bevara och öka naturvärden, visar Skogssällskapets kommunskogsenkät. Framtida exploateringsmark, att binda koldioxid och virkesproduktion är andra mål som en kommun kan ha med sitt innehav.

– Vi vill uppmana de kommuner som i dag saknar en skogspolicy eller skogsstrategi att ta fram en. Det ökar samsynen kring hur kommunens skog ska skötas, samtidigt som en skogspolicy är ett viktigt verktyg i kommunikationen med allmänheten, säger Karin Fällman Lillqvist.

De kommunägda skogarna är ofta viktiga för det lokala friluftslivet, samtidigt som försäljning av virke kan ge betydelsefulla intäkter till kommunens verksamhet.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Se svaren här

Skogssällskapets kommunskogsenkät Pdf, 579.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så svarade kommunerna

  • Fyra av tio skogsägande kommuner (39,4 %) anger att de har en politiskt antagen policy eller skogsstrategi* för kommunskogen. 47,6 % svarade nej, och 12,9 % svarade tveksam, vet ej.
  • Nio av tio skogsägande kommuner (87,6 %) svarar att de har en skogsbruksplan för skogen.
  • Främja rekreation och friluftsliv samt Bevara och öka naturvärden var de mål som kommuncheferna ansåg hade högst prioritet i kommunens skogspolicy eller skogliga strategi. Därefter kom Framtida exploatering/byggnation, Binda koldioxid samt Virkesproduktion.

*En skogsstrategi eller skogspolicy är ett politiskt beslutat dokument för hur skogen långsiktigt ska skötas för att nå kommunens mål med skogsägandet. Det är att skilja från en skogsbruksplan som är ett operativt verktyg för att planera när det är dags att till exempel röja, gallra eller avverka olika delar av skogen.

Om undersökningen

Enkäten skickades till alla landets 290 kommunchefer. 173 kommunchefer svarade på enkäten. 170 av dessa uppgav att kommunen äger skog och utgör svarsunderlaget i enkäten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.