15 miljoner till skogs­forskning om klimat, vildsvin och naturvård

Skogsvy. Foto: Foap

Foto: Foap

Nu står det klart vilka projekt som får dela på 15 miljoner kronor i årets utlysning av forskningsmedel från Skogssällskapet. De 14 projekten täcker in många olika forskningsfält och ska ge ny kunskap om bland annat klimateffektiv skogsskötsel, vildsvinets påverkan på skogen och mykorrhiza.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från både våra egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Lunds universitet får ett anslag på 1,6 miljoner kronor för ett projekt som ska jämföra kolbalansen i svenska och finska skogar som brukas med trakthyggesbruk respektive hyggesfria metoder. Projektet sker i samverkan med det finska naturresursinstitutet LUKE.

– Det här är ett spännande projekt som kan ge viktig ny kunskap i frågor som debatteras flitigt i samhället – hur den svenska och finska skogen ska kunna göra störst klimatnytta, säger Karin Fällman Lillqvist.

Även branschforskningsinstitutet Skogforsk får anslag för ett projekt inom området klimateffektiv skogsskötsel, där man vill studera trädens hela livscykel, inklusive de produkter som kommer ut ur skogen.

– Med projektet hoppas vi kunna ge konkreta råd till stora och små skogsägare om skogens skötsel och hur den hänger ihop med den totala klimatnyttan över tid, säger Karin Ågren, som är forskare vid Skogforsk och huvudsökande för projektet.

Vildsvinens påverkan på jordbruket är idag välkänd, men det saknas kunskap om hur vildsvinens bökande påverkar produktionsskogen, något Uppsala universitet får 1,6 miljoner kronor för att studera. Dessutom får Sveriges lantbruksuniversitet anslag för att undersöka hänsynsytornas betydelse för marksvamparnas överlevnad.

– Vad som sker under marken är helt centralt för tillväxt, klimatnytta och biologisk mångfald i skogen. Det här är ett viktigt projekt som ger ny kunskap om mykorrhizasvamparna i produktionsskogen, säger Karin Fällman Lillqvist.

I årets utlysning från Skogssällskapet efterfrågades samverkansprojekt mellan olika forskningsinstitutioner, något som avspeglas i projekten som får anslag. Nio av de totalt 14 projekten som får anslag är samverkansprojekt mellan institutioner i Sverige, eller mellan Sverige och Finland.

– Genom att uppmuntra samverkan mellan olika forskningsinstitutioner skapar vi ännu större möjligheter för nya och viktiga insikter som kan bidra till en mer hållbar skogsskötsel, säger Karin Fällman Lillqvist.

Fler projekt som får anslag från Skogssällskapet

  • Det finska naturresursinstitutet Luke får anslag för ett projekt om vedsvampar ovan mark. Där ska en metod testas för att återinföra hotade vedsvampar i Finland och Sverige genom att odla svamparna i laboratoriemiljö och sedan plantera ut dem i skogen.
  • Skogforsk får anslag för två projekt om skoglig planering – ett om fjärranalys som prognosverktyg och ett om kulturhänsyn med drönare.
  • Skogforsk får också anslag för långliggande försök om markberedning.
  • Under Beviljade projekt kan du se alla de 14 projekten som beviljats medel.

Om Skogssällskapets utlysning av medel

Hösten 2021 lyste Skogssällskapet, tillsammans med närstående stiftelser, ut totalt 20 miljoner kronor. Utöver de 15 miljoner kronor som Skogssällskapet beviljar nu kommer ytterligare 1 miljon kronor att fördelas till initiativ inom skogshushållning och naturvård. De tre närstående stiftelserna meddelar sina anslag separat.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.