Gå till innehåll

Förädling – maximerar möjligheterna på din fastighet

Det är inte bara avverkningarna som kan ge intäkter till dig som markägare. Vi hjälper dig att maximera möjligheterna på din fastighet, med utgångspunkt i dina förutsättningar, intressen och mål.

Första steget är att fundera på vad du vill med din fastighet. Handlar det om bättre avkastning, om viltanpassning för att minska betesskador med bibehållen jakt, om fiske eller annat friluftsliv? Vi hjälper dig gärna i formuleringen av dina mål (länk till Skogsstrategi/Måldiskussion).

Beroende på vad du har för mål med ditt skogsägande kan din fastighet utvecklas åt olika håll. Täkter, tomter, hyror, arrenden och bidrag – vi ser möjligheterna på din fastighet, och vi har full koll på lagar, regler och praxis. Om du vill satsa på naturvård så har vi experter som både kan skogsskötseln och vilka bidrag som går att söka.

Vatten höjer värdet

Anläggning och restaurering av våtmarker är en typ av fastighetsförädling som blivit allt mer populär, och som gör en viktig insats för den biologiska mångfalden. Att skapa en våtmark genom uppdämning ger en mer naturlig flora och fauna än ett grävt vatten. Och har du redan vatten på din mark kan det framhävas genom skogsvård anpassade efter ändamålet. Här finns bidrag att söka via landsbygdsprogrammet, och vi hjälper dig gärna hela vägen – med planering, projektering, bidragsansökan och inrapportering...

Viltanpassning

Genom viltvård och foderskapande åtgärder kan jakten bli mycket bättre på markerna, och betesskadorna på ungskogar minskar. En större viltstam gör det möjligt att ta ut ett högre jaktarrende. Dessutom blir den egna jakten bättre. Våra viltförvaltare är experter på avvägningen mellan vilt, virkesproduktion och andra värden på fastigheten.

Underhåll av vägar och byggnader

En välskött fastighet är lättare att sälja, och går ofta till högre pris. Och det är inte bara skogen som räknas – hur vägarna och byggnaderna ser ut är lika viktigt. Förfallna byggnader kanske behöver rustas upp – eller rivas. Skogsbilvägarna behöver underhåll, eller kanske borde en ny dras? Bra skogsbilvägar är en förutsättning för att de skogliga åtgärderna ska kunna genomföras på bästa sätt, och god tillgänglighet är en stor fördel vid försäljning.

Avstyckning av tomter

Avstyckning av tomter kan vara ett sätt att skapa ekonomiska värden på en skogsfastighet. Vi vet vad man ska tänka på, vilka steg som ingår och vilka faktorer som avgör om en tomt blir attraktiv eller inte. Självklart hjälper vi dig genom hela processen med myndigheter och andra intressenter.

Vindkraft

Ett alternativ som ger utdelning först på lång sikt är vindkraft. Här är energipriserna en viktig faktor som gjort vindkraften mindre intressant på senare år. För den med ett mer långsiktigt perspektiv kan det dock vara en värdefull investering. En förbättrad infrastruktur med el- och vägnät på fastigheten blir ofta en positiv sidoeffekt. Här krävs bra vindläge på fastigheten, och ett lönsamt avtal med en exploatör. Skogssällskapet kan ge stöd och råd genom hela processen.

Styling

Inför en försäljning kanske det inte är möjligt att ha alla pusselbitar på plats. Då kan en "styling" av fastigheten hjälpa till att höja värdet. Det handlar om att lyfta fram och förstärka fastighetens positiva värden. Ta kontakt med en av våra mäklare om du vill veta mer!

Förvaltningsfördelar

  • Maximerar möjligheterna på fastigheten
  • Ny spännande verksamhet
  • Ökade intäkter på kort och lång sikt
  • Högre pris vid försäljning

Dela