Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning

Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning grundades av paret Vidfelt i slutet av 1960-talet för att stödja biologisk forskning.  

Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning grundades av paret Vidfelt i slutet av 1960-talet. Gunnar Vidfelt, som till professionen var överläkare på Värnamo lasarett, hade ett stort intresse för natur, jakt och friluftsliv. Han förvärvade under åren skogsegendomar till en betydande areal. På sin ålders höst beslöt Gunnar Vidfelt i samråd med sin hustru Anna att använda det ansenliga kapital som skogsegendomarna representerade till att främja de intressen som legat honom varmast om hjärtat och berikat hans tillvaro livet igenom. Makarna bestämde sig för att skapa en stiftelse för att stödja biologisk forskning. Största delen av avkastningen från skogsegendomarna ger underlag till utdelning av forskningsbidrag.

Förvaltning av skogsfastigheterna

Skogsfastigheterna förvaltas av Skogssällskapets Förvaltning AB. De är belägna i Värnamo och Vaggeryds kommuner. Den totala arealen är 1153 hektar, varav 947 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet utgörs i huvudsak av barrskog av god kvalitet. Genom aktiva skötselåtgärder eftersträvas en ökad andel lövskog. Med beaktande av donators intressen och med hänsyn till styrelsens sammansättning har inriktningen varit att skogsvård och naturvård präglat skötseln av fastigheterna. Speciellt intresse har ägnats bevarandet av dels gamla kulturmarker, dels områden av speciellt värdefull karaktär. Fastigheterna är i linje med detta miljöcertifierade enligt såväl FSC (Forest Stewardship Council) som PEFC (Pan European Forest Certification).