Stiftelsens uppgift och funktion

Remningstorp. Foto: Hans-Jöran Hildingsson

Remningstorp. Foto: Hans-Jöran Hildingsson

Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning har sitt säte i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att, i samarbete med Skogssällskapet samt i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet, bibehålla och vidare utveckla såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut fastigheten Remningstorp i Västergötland.

Administrativt och organisatoriskt är stiftelsen nära knuten till Skogssällskapet genom att dess ordförande och verkställande direktör, tillsammans med dekanus på Sveriges lantbruksuniversitets skogsfakultet, utgör stiftelsens styrelse.

Remningstorp, som förvaltas av Skogssällskapet, har idag en total areal på 1 520 ha varav 1 229 ha produktiv skogsmark. Resterande mark utgörs av 173 ha åkermark och 118 ha övrig mark.