Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med Skogssällskapet samt i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet bibehålla och vidare utveckla såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut fastigheten Remningstorp i Västergötland.

Därmed avses, att Remningstorps skogar ska skötas så, att man erhåller grund för vetenskaplig forskning beträffande sådana faktorer som beröra skogens skötsel, växtlighet m m.

Den behållna årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för Remningstorps mönstergilla skötsel och underhåll samt för vetenskaplig forskningsverksamhet å Remningstorps skogar.