ERAF kopprojekts

ERAF kopprojekts

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” sadarbībā ar SIA “SKOGSSALLSKAPET” realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr. 1.1.1.1/18/A/134

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 1.1.1.1/18/A/134 tiek realizēts programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros. Tā realizācijas termiņš: 01.04.2019.-31.03.2022.

Projekts ietilpst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19). un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40).

Projekta mērķis ir kvantificēt lapu koku - bērza (Betula spp.) un parastās apses (Populus tremula L.) - pretestību pret vēja ietekmi, raksturot faktorus, kas ietekmē kaitējuma risku un izstrādāt meža apsaimniekošanas tehnoloģijas (lēmums atbalsta rīks), lai samazinātu šo risku.

Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrādne. Visas īstenotās aktivitātes atbilst meža nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs, un to veiks sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības), pamatojoties uz 21.2. iedaļu - projektu, ko īsteno pētniecības organizācija sadarbībā ar uzņēmumu. Sadarbība uzlabos rezultātu praktisko piemērojamību, pētījuma efektivitāti (tajā pašā laikā iekļaujot paraugpraksei nepieciešamās prasmes, pieredzi un iespējas). Veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas.

Projekta rezultāti atbilst RIS stratēģijas 6. prioritātei, tiks izveidotas 3 jaunas akadēmiskās amata vietas, un rezultātus apkopos 12 zinātniskos rakstos un 2 doktora disertācijās, nodrošinot ievērojamu ieguldījumu zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanas, kas ir svarīgas Eiropas mērogā, sniedzot jaunus datus par lapu koku vēja pretestību un jaunus vējgāžu finansiālās ietekmes novērtējumus. Tas būtiski nostiprinās projekta mērķa grupas zinātnisko potenciālu - LVMI Silava un pētnieku grupas locekļus svarīgā aktuālā pētījumu jomā - dabiskie traucējumi - kas šobrīd tiek pētīti meža ekonomikas, meža ekoloģijas, adaptācijas kontekstā, noturība, rezistence, klimata pārmaiņu mazināšana. Otrā mērķa grupa - uzņēmumi (galvenokārt meža īpašnieki un apsaimniekotāji) - iegūs bezmaksas rīku un ieteikumus, kā arī informāciju un demonstrācijas vietu, lai mainītu to pārvaldību un samazinātu vētras bojājumu riskus.

Pētījuma aktivitātes:

  1. Koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana
  2. Sakņu sistēmas raksturojums
  3. Koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija
  4. Vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā)
  5. Informatīvie un publicitātes pasākumi

Atslēgas vārdi: hemiboreāls mežs, meža apsaimniekošana, vēja traucējumi, vēja bojājumi, vējlauzti koki, vējgāzti koki, dabas katastrofa