Avslutat projekt

Skötsel av olikåldrig tallskog

Hur ska olikåldrig tallskog skötas för att man ska kunna behålla beståndsstrukturen med en stadig föryngring och inväxning av nya individer? Detta projekt studerar detta genom att titta närmare på fyra flerskiktade tallbestånd och rekonstruera deras karaktär bakåt i tiden.

Projektbild

Målet med projektet var att studera skiktade tallskogar, förändringar i beståndsstrukturen, föryngring och inväxning, i syfte att bättre förstå hur en skiktad beståndsstruktur upp­kommer och om/hur den kan upprätthållas.

I studien ingick fyra tallbestånd där minst 85 % av grundytan utgjordes av tall, två i Väster­botten och två i Dalarna som alla mättes in hösten 2013. Vid inventeringen 2013 hade alla bestånd flerskiktade beståndsstruktur, d.v.s. hade träd i olika storlekar som bildade mer än två höjdskikt. När bestånden rekonstruerades bakåt i tiden visade det sig att endast ett bestånd hade varit flerskiktat, 50 år före inventeringen, de övriga tre var två- eller en­skiktade. Genom att beräkna åldern på träden konstaterades det att storleksvariationen vid inventeringen inte speglade trädens ålder, en majoritet hade föryngrats inom samma tioårsperiod eller inom två tioårsperioder.

Föryngringen av tall hade nästan uteslutande skett efter avverkningar där grundytan kraftigt reducerats, vilket gällde för alla fyra bestånden. Antal tallplantor varierade mellan bestånden men ingen korrelation fanns mellan grundytan och antalet plantor. Tallplant­ornas höjdtillväxt var låg och var korrelerad till plantans storlek. Plantor som var runt tre meter i höjd växte dubbelt så snabbt som plantor med en höjd på cirka en meter. Med den nuvarande tillväxten skulle det ta mellan 40 och 50 år för en planta att nå en höjd på 5 m. Inväxningen av tall har varit ytterst blygsam de senaste 20 åren i alla bestånd. Även inväxningen av gran har varit låg men till skillnad från tallen har inväxningen av gran snarare ökat än minskat när grundytan har ökat.

Sammanfattning av projektets resultat

Slutsatserna av studien var att skiktningen som kan ses vid inventeringen snarare är en "ögonblicksbild" än ett stabilt tillstånd. Rekonstruktionen visade att bestånden gått från tvåskiktad struktur till flerskiktad, för att nu sakta gå mot en enskiktad struktur. För att undvika att bestånden slutligen blir enskiktade måste föryngringen och inväxni­ngen öka, vilket historiskt har krävt att grundytan kraftigt reducerats.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2012

Erik Valinger

Professor

Skogsskötselforskning

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868335
  • Epostadress erik.valinger@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.