Varför bidrar Skogssällskapet?

Landsväg. Foto: Hilla Aspman

Foto: Hilla Aspman

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Varje år delar vi ut cirka 15 miljoner kronor till forskning, kunskapsutveckling, kommunikation och kunskapsspridning om skogs­hushållning och naturvård.

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. Ett av stiftelsens viktigaste verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera forskning och annan kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård.

Alla skogsägare och skogen själv ska kunna få nytta av den forskning och kunskapsut­veckling som Skogssällskapet finansierar, därför ger vi anslag till projekt om skog, skogs­skötsel och naturvård med olika inriktning.

Vi finansierar i första hand tillämpad forskning och kunskapsutveckling, för att tydligt kunna se nyttan av de projekt som får anslag. Skogssällskapet finansierar framförallt forskningsprojekt i Sverige, men vi välkomnar även ansökningar från finska, lettiska och litauiska lärosäten.

Bidragsbeloppen kan variera från några tusen upp till några miljoner kronor. De mest omfattande forskningsprojekten tar lång tid och en del av dem kan spänna över flera år.