Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Avslutat

  Skogsbruk med hänsyn till habitat­kvalitet för fladder­möss

  Ett hållbart skogsbruk inkluderar hänsyn till alla naturligt före­kommande arter. Syftet med det här projektet är att stärka kunskapsläget när det gäller kombinationen skogsbruk och fladdermöss.

  Forskare
  Johnny de Jong
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Enskilda personer eller massrörelse – vad låg bakom det stora paradigmskiftet om naturhänsyn?

  I projektet genomförs djupintervjuer för att kartlägga hur det gick till när naturhänsyn i stor skala började tillämpas i Sverige. Genom att förstå och lära av den tiden skapas bättre förutsättningar att hantera dagens intressekonflikter, och skapa dialog och vidareutveckling av dagens skogsbruk mot ökad hållbarhet.

  Forskare
  Per Simonsson
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2019
 • Pågående

  Granens försvar och tillväxt efter torka

  I projektet mäts tillväxt och försvars­förmåga hos gran tre år efter kraftig torka. Resultaten från projektet kommer till nytta i arbetet med den framtida granförädlingen liksom i bestånds­föryngring.

  Forskare
  Petter Öhrn
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021
 • Pågående

  BIO-REACT: Biochar reactors to purify forest runoff water in managed peatland forests – efficiency of novel biochar feedstocks

  Stora arealer torvmark har dränerats genom dikning i Sverige. Dikesrensning utförs ofta efter slutavverkning när grundvatten­nivåerna stiger. I projektet testas biokol som ett sätt att filtrera dikesvattnet och förhindra utsläpp av näringsämnen och sediment.

  Forskare
  Eliza Hasselquist
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2021
 • Pågående

  Kiselupptag från aska i skogsträd­plantor – kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring

  Kisel är ett viktigt ämne för trädplantor, som bland annat ökar motståndet mot snytbaggeangrepp och torka. Andelen växttillgängligt kisel i jorden är mycket lågt, och kisel förs bort från skogsmarken när biomassa tas ut vid skogs­avverkning. I projektet undersöks hur askåterföring kan användas som ett sätt att öka kiselupptaget hos tall- och granplantor.

  Forskare
  Maria Greger
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Pågående

  Kartläggning av till­stånd och föränd­ringar med tidsserier av satellit­radardata för framtidens skogsbruks­planering

  I projektet undersöks hur tidsserier av satellitradardata kan användas för att få fram trädhöjd, diameter, basarea, stamvolym och biomassa ovanför marken. Syftet är att se hur tidsserierna kan utgöra underlag för olika skogsskötselåtgärder.

  Forskare
  Johan Fransson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021
 • Pågående

  Identifiering av områdes­faktorer som ökar risken för MeHg-bildning vid våtmarks­restaurering i skogsmark

  Restaurering av dikade våtmarker kan öka biodiver­siteten, minska risken för översväm­ningar och torka, samt minska utsläppen av växthusgaser. Men risken finns att bildningen av metyl-kvicksilver samtidigt ökar. I projektet undersöks både nyligen restaurerade och permanenta våtmarker för att ge svar på var den största risken finns för ökade halter av metyl-kvicksilver i vattnet vid restaurering.

  Forskare
  Karin Eklöf
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2021
 • Pågående

  Tree species mapping using harvester and remote sensing data

  Projektet syftar till att förbättra kartläggningen av trädslag med hjälp av skördardata och fjärranalys. Bättre kartläggning bidra till en mer dynamisk industriförsörjning av virke och massaved.

  Forskare
  Liviu Theodor Ene
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021
 • Pågående

  Effektiv anlägg­ning av bland­bestånd av gran och björk

  Blandskogar anses vara mer motståndskraftiga mot skadegörare och gynna biologiska mångfald, men det behövs mer kunskap om hur de kan anläggas och skötas. I det här projektet anläggs en långsiktig försöksserie med planterad gran i kombination med både planterad och självsådd björk.

  Forskare
  Nils Fahlvik
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Pågående

  Hur skapa funk­tionella kant­zoner vid gallring?

  I projektet testas hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2021
 • Pågående

  Skötselregimers påverkan på tallskog­ens naturvärden och den nationella åtgärds­arten raggbock

  Raggbockens larver lever i lågor av gamla, grova tallar, vilket gör arten till en god indikator för gammel­skogsliknande tallmiljöer. I projektet studeras populationer av raggbock på olika platser i landet. Det ger kunskap om vilka habitat som är mest värdefulla för artens fortlevnad, och vilka skötsel­metoder och åtgärder som bäst skapar rätt miljöer för deras larver.

  Forskare
  Mattias Larsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2021
 • Pågående

  Varför upphör utbrott av granbarkborre?

  Syftet med projektet är att klargöra vilka som är de viktigaste processerna som gör att utbrott av granbarkborre upphör. En ökad förståelse av detta kan ge möjlighet till effektivare motåtgärder och till bättre riskbedömningar för framtida skador.

  Forskare
  Martin Schroeder
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021
 • Pågående

  Mer förädlad björk!

  I projektet etableras ett försök med förädlad björk. Försöket blir ett sätt att visualisera skillnaden mellan förädlad och oförädlad björk, och ska även ge en jämförelse med förädlad gran.

  Forskare
  Mateusz Liziniewicz
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2021
 • Pågående

  Naturvårdande skötsel i ädellöv­skog – en bildguide

  I projektet produceras en bildguide om naturvårdande skötsel i ädellövskogar, och andra skogar med inslag av ädellövträd.

  Forskare
  Jörg Brunet
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021
 • Pågående

  Tree cavities as indicators of nature conservation values in forest management

  Trädhål, och särskilt fågelgjorda hål i träd, är ett mikrohabitat som är viktigt för den biologiska mångfalden. I projektet kartläggs var trädhål förekommer, vilka arter som skapar och underhåller dem och hur olika typer av skogsskötsel påverkar förekomsten.

  Forskare
  Jari Kouki
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2021