Gå till innehåll

Alla projekt

 • Avslutat

  Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologiska mångfalden?

  Vi studerar värdet av skogliga impediment för biologisk mångfald genom att jämföra dem med nyckelbiotoper och äldre brukad skog. Såväl myrimpediment som bergimpediment studeras, som är de två dominerande typerna av impediment utanför fjällkedjan. Som mått på naturvärde använder vi vedinsekters artrikedom, antal rödlistade arter och artsamhällets intakthet.

  Forskare
  Thomas Ranius
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Kunskapssyntes om nyckelbiotoper

  Projektets syfte är att bidra till evidensbaserade beslut vid hanteringen av nyckelbiotoper på olika nivåer, från policyöverväganden på nationell nivå till mer specifika ställningstaganden på regional och lokal nivå.

  Forskare
  Lena Gustafsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Pågående

  Etablering av blandskog med ek, tall och björk

  Flera vetenskapliga studier visar på bland­skogens potential att bidra positivt till en rad av olika eko­system­tjänster såväl som biologisk mångfald jämfört med mono­kulturer. Blandskog förväntas även bidra till minskad risk­exponering, speciellt kopplad till klimat­förändringar.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2018
 • Pågående

  Vi tar skogen till stan! SiS bidrag vid Skogens år på Universeum

  Skogen i Skolan (SiS) Västra Götaland arbetar idag främst med kunskaps­spridning om den svenska skogen via utbildning av bl.a. blivande lärare och pedagoger inom skolan. Genom att samverka på Universeum kommer budskapet om skogens betydelse att spridas till fler och på ett annorlunda sätt. Förutom att bidra till allmän kunskap om skogen är syftet att inspirera ungdomar till att söka till alla de utbildningar som kan ge ett framtida yrke inom skogsbranschen.

  Forskare
  Barbro Eriksson
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2017
 • Pågående

  Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?

  Syftet är att skapa konkret förståelse för vilka förändringar av skogen som har en faktisk och mätbar positiv effekt på två utbredda, men inte särskilt talrika, fågelarter: mindre hackspett och entita. I synnerhet handlar det om att utvärdera de förändringar av skogsbruket som skett efter 1993. Kunskapen som tas fram ska vara möjlig att omsätta i praktiska rekommendationer till skogsbruket.

  Forskare
  Ola Olsson, Carsten Kost
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Pågående

  Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark

  I projektet analyseras debatt och regelverk gällande äganderätt till skogs­mark från tidigt 1900-tal fram till idag. Syftet är att visa om det idag pågår en 'glidning' i synen på skogsägande och vad denna i så fall består av. Projektet ger kunskap som kan öka förtroendet mellan markägare och samhälle, vilket är nödvändigt för ett hållbart skogsbruk.

  Forskare
  Anna Sténs
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2017
 • Pågående

  Naturhänsyn i praktiken – en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän och entreprenörer

  Projektet förväntas ge både skogsägare och utförare en effektiv kunskaps­kanal för att lära sig mera om vad deras åtgärder egentligen ger för effekt. Det förväntas motivera målgruppen att arbeta på basis av bästa befintliga kunskap. Förhoppningen är också att den interaktiva filmen kan vara ett stöd vid intro­duktionen av de målbilder som för närvarande utarbetas av skogsbruket och då även kunna visa skillnaden i effekt vid olika ambitions­nivåer.

  Forskare
  Jan Weslien, Lena Gustafsson
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Riskhantering i skoglig planering – förändrade förutsättningar med ett förändrat klimat

  Projektet syftar till att utveckla en metod för hantering av risk för stormfällning på fastighetsnivå i skoglig planering.

  Forskare
  Per-Erik Wikberg
  Ämne
  Planering
  Startår
  2016
 • Pågående

  Anläggning och drift av granfröplantage 3O-G7 Lilla Istad

  Avtal är tecknat och gäller till den 1 juli år 2046.

  Forskare
  Lotta Möller
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2006
 • Avslutat

  Floran i våra ädellövskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

  Fältskiktsfloran utgör en stor del av den botaniska mångfalden i våra ädellövskogar. Den har även en viktig roll för rekreation och friluftsliv och särskilt vårens blommor uppskattas av många som vistas i skogen. Detta till trots är fältskiktet en försummad del när det kommer till skötsel och förvaltning av ädellövrika skogar och parkmiljöer.

  Forskare
  Jörg Brunet
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Stiftelsen Rodatorpets 200-års jubileum

  Rodatorpet är ett gammalt soldat torp, tillbakaflyttat från P6 i Kristianstad till sin ursprungliga grund. Det ligger på Stiftelsen Skogssällskapets fastighet i Kullaskogen, strax nordost om Sibbhult i Östra Göinge, vid Skåneleden.

  Forskare
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Improvement of forest reproductive material for ash: characterizing the resistance against ash dieback (Askskottsjuka)

  The overall aim of the work is to support the development of a more resistant population of F. excelsior for planting in Sweden.

  Forskare
  Michelle Cleary
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Metod för att skatta SI utifrån information baserad på laserskanning och andra befintliga datakällor

  Det finns ett stort behov av att kunna skatta SI utan kostsamma fältbesök. Detta gäller för enskilda fastighetsägare, för rådgivare, för stora skogsföretag och även på nationell nivå.

  Forskare
  Hans Petersson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2015
 • Avslutat

  Utveckling av en prototyp för dataassimilering inom skogsbruket

  Dataassimilering är en framgångsrikt utnyttjad teknik inom bl.a. meteorologi och robotisering. Tekniken måste anpassas till varje tillämpningsområde, genom utveckling av system som hanterar områdets specifika krav. Metoden är inte tidigare utnyttjad i skogsbruket. Emellertid befinner vi oss nu i inledningen av en period där förutsättningarna förändrats och där data­assimilering och skog möjliggörs tack vare bättre och billigare tillgång på data.

  Forskare
  Göran Ståhl
  Ämne
  Planering
  Startår
  2014
 • Pågående

  Hybridaspens produktion i södra Sverige

  Syftet med projektet är att öka kunskapen om hybridaspens produktion och beståndsutveckling på jordbruksmark i södra Sverige. Kunskapen ska bidra till att utveckla skötselkoncept som säkerställer en hög och hållbar produktion av virke och biomassa. Bättre kännedom om hybrid­aspens produktions­potential och odlings­säkerhet ger beslutsstöd åt skogs­bruk­aren som står inför valet av trädslag.

  Forskare
  Nils Fahlvik
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2018