Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Pågående

  Framtida blandning av gran och björk – bättre riskspridning och ökad produktion?

  I projektet undersöks föryngringsmetoder där färre högförädlade granplantor planteras på lämpliga trakter och naturligt föryngrad björk tillåts växa upp i luckorna mellan granplantorna. Syftet är att skapa blandbestånd som kombinerar den höga tillväxten hos de förädlade granplantorna med riskspridningen och den ökade biologiska mångfalden det innebär att blanda barr- och lövträd.

  Forskare
  Mats Berlin
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Trees For Me

  Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2022
 • Pågående

  Föryngrings­kollen

  Mellan 20 till 30 procent av planterade plantor dör inom de tre första åren efter plantering. Föryngringskollen är ett samarbets­projekt mellan Skogforsk och åtta skogsföretag, där ett av dem är Skogssällskapet, för att bransch­gemensamt bygga upp mer kunskap som kan bidra till en bättre föryngring i skogen.

  Forskare
  Mattias Berglund
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2022
 • Pågående

  Kartläggning av till­stånd och föränd­ringar med tidsserier av satellit­radardata för framtidens skogsbruks­planering

  I projektet undersöks hur tidsserier av satellitradardata kan användas för att få fram trädhöjd, diameter, basarea, stamvolym och biomassa ovanför marken. Syftet är att se hur tidsserierna kan utgöra underlag för olika skogsskötselåtgärder.

  Forskare
  Henrik Persson
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021
 • Pågående

  Hur påverkas allmänhetens upplevelsevärde av hyggesfria skogsskötselsystem som används i tätortsnära skog? - Kvalitativ och kvantitativ analys

  Skogen som ligger nära bostäder är den skog som mest frekvent nyttjas för utomhusaktiviteter. Här bedrivs det som ofta kallas vardagsrekreation.

  Forskare
  Camilla Widmark
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2016
 • Pågående

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020
 • Pågående

  Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

  Syftet med projektet är att undersöka vilken potential nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten i två regioner med olika topografi.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Planering
  Startår
  2020
 • Pågående

  Miljöpåverkan av markbered­ning – vad vet vi idag och vad saknas?

  I projektet analyseras hur mekanisk markberedning påverkar miljön – dvs. mark, vatten, emission av växthusgaser samt botten- och fältskiktsvegetation. Målet är att nyttan av mekanisk markberedning, i form av bättre plantetablering och föryngringsresultat, ska kunna vägas mot möjliga oönskade effekter på miljön.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones

  Buffertzoner längs vattendrag är en viktig del i att förhindra att olika ämnen läcker ut i vattnet. I projektet studeras hur utformningen av buffertzonen påverkar var läckande växthusgaser tar vägen. Målet är att hitta en modell för buffertzon som ger ett minimal växthusgasutsläpp.

  Forskare
  Marcus Klaus
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2019
 • Avslutat

  Skogsskötselserien: Nytt kapitel om virkesegenskaper

  Syftet med projektet är att sammanställa kunskapsläget om skogs­skötsel och virkeskvalitet i en pedagogisk och ämnesmässigt fördjupad lärobok i Skogsskötselserien. Innehållet ska beröra både traditionella virkes­egenskaper och nya, idag kanske inte kända, egenskaper för användning av träråvaran.

  Forskare
  Clas Fries
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Naturen som arena för integration

  Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

  Forskare
  Anders Larsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  The true efficacy from practical stump treatments against Heterobasidion root rot in practice

  The overall aim of the project is to reveal the true efficacy from practical stump treatment in regular forest operations.

  Forskare
  Jonas Rönnberg
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2017
 • Avslutat

  The role of land-use and land-cover change to browning of surface waters

  Brunfärgning av sötvatten påverkar ekosystem, bland annat genom ett minskat ljusgenomsläpp som har en negativ inverkan på fiskars reproduktion. I projektet undersöker forskarna sambandet mellan brunfärgning av sötvatten och dominansen av barrträd i det svenska landskapet, med hjälp av bland annat historiska flygfotografier.

  Forskare
  Emma Kritzberg
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2020
 • Avslutat

  BIO-REACT: Biochar reactors to purify forest runoff water in managed peatland forests – efficiency of novel biochar feedstocks

  Stora arealer torvmark har dränerats genom dikning i Sverige. Dikesrensning utförs ofta efter slutavverkning när grundvatten­nivåerna stiger. I projektet testas biokol som ett sätt att filtrera dikesvattnet och förhindra utsläpp av näringsämnen och sediment.

  Forskare
  Eliza Hasselquist
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Skogens kol

  Att skog tar upp koldioxid och binder kol råder det ingen oenighet om, men det råder starkt delade meningar i frågan om hur svenskt skogsbruk påverkar skogens kolbalans. I projektet vill forskarna genom en analys av olika systemgränser belysa skalans betydelse för utfallet av beräkningarna.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020