Pågående projekt

Kartering av risk för storm- och snöskador med fjärranalysdata

I projektet tas en generell riskmodell för vind- och snöskador fram, baserad på skadedata från Riksskogstaxeringen och heltäckande fjärranalysdata. Genom att lokalisera potentiella områden med hög risk för skador kan skogsägare och andra beslutsfattare lättare anpassa sin skogsskötsel för klimatpåverkan.

Nedfallna träd.

Vind och snö är idag en av de främsta orsakerna till skogsskador i Sverige. Det befaras att klimatförändringar kommer att göra skogen än mer känslig för storm- och snöskador, speciellt om skogsskötseln inte anpassas.

Förutom de direkta ekonomiska konsekvenserna för skogsägaren finns det också en risk att skadorna kan påverka tex. kolbalansen, trädslagsblandning och resultera i sekundära effekter som barkborreangrepp. Förbättrade metoder för att kartera risken för vind- och snöskador i skogslandskapet gör det möjligt att bättre anpassa skogsskötseln till framtida klimatpåverkan, vilket redan görs i Finland men inte i Sverige.

Syftet med studien är att ta fram en generell riskmodell för vind- och snöskador anpassad för svenska förhållande som baseras på skadedata från Riksskogstaxering och heltäckande fjärranalysdata. Vi kommer att testa nya fjärranalysvariabler, tex. från laserdata, och andra nyligen publicerade heltäckande kartprodukter tillsammans med väderdata. Vi kommer även att undersöka om uppgifter från angränsande bestånd kan förbättra skattningen av risken.

Den framtagna modellen implementeras och riskkartor tas fram för utvalda studieområden. Genom att samarbeta med Luke i Finland kan vi dra lärdom av deras tidigare arbete med riskkartor och jämföra hur den svenska och den finska modellen skiljer sig åt. Målet är att riskkartorna ska ge en förbättrad kartering av risken för vind- och snöskador i skogslandskapet som kan användas som ett beslutsstöd för en hållbar skogsskötsel. Våra resultat gör det också möjligt att utvärdera hur skaderisken ser ut på bestånd, regional och nationell nivå. Dessutom ger modellerna information om hur skaderisken påverkas av faktorer som skogsstruktur, väder och beståndgrannskap. Genom att lokalisera potentiella områden med hög risk för skador kan skogsägare och andra beslutsfattare lättare anpassa sin skogsskötsel för klimatpåverkan. Denna studie är ett första steg mot en rikstäckande kartering av risk för vind- och snöskador.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2023

Inka Bohlin

Forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
  • Telefon 090-786 81 06
  • Epostadress inka.bohlin@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.