Avslutat projekt

Mer förädlad björk!

I projektet etableras ett försök med förädlad björk. Försöket blir ett sätt att visualisera skillnaden mellan förädlad och oförädlad björk, och ska även ge en jämförelse med förädlad gran.

Björkar. Foto: Skogforsk

Foto: Skogforsk

Björk är ett dominerande lövträdslag i södra Sverige. Dess betydelse har ökat under senaste decenniet tack vare större hänsyn till andra ekosystemtjänster än virkesproduktion. Björken från naturliga föryngringar blir sällan högkvalitetsvirke. Plantering av förädlad björk som kan producera virke med hög kvalitet är fortfarande ovanligt.

En fördel är att björken, till skillnad från andra snabbväxande träd som hybridasp och poppel, är ett inhemskt trädslag. Därmed finns inga restriktioner för odling och björken kan betraktas som en värdefull komplementering till granplantering som trots hög virkesproduktion förknippar fåtal risker t.ex. rotröta, vindskador, granbarkborre. De viktigaste anledningar för att inte plantera björk är ryktena om sämre produktion än hos gran och risk för beteskador. Däremot visade vetenskapliga analyser av planteringar med förädlade björk att björkens produktion inte är så låg som studier av naturliga föryngringar visat. På lämpliga friska marker kan produktionen uppnå mellan 80 och 90 procent av granens produktion.

Försiktiga skattningar av genetiska vinster från björkförädlingsprogrammet visar att den producerar ca 12–15 procent mer än oförädlade plantor. Samtidigt ökar rakhet och grenegenskaper markant. Däremot finns det inga försök där man kan jämföra olika björksorter som används av skogsbruket och jämföra produktion med gran.

Härmed föreslår vi etablering av ett försök med förädlad björk. Försöket ska användas för att presentera resultaten av björkförädling i förhållande till oförädlat material och förädlad gran för skogsindustrin och skogsägare. Plantering av förädlad björk i större omfattning leder på sikt till ökade volymer av björkvirke i Sverige. Detta bör leda till en utveckling av skogsindustrin vilken kan tillverka fler avancerade träprodukter.

Ämne: Skogsträdsförädling
Startår: 2021

Mateusz Liziniewicz

Forskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.