Pågående projekt

High biodiversity and low pest risks in forests with six-legged forester (ANTFOREST)

I projektet mäts mikroklimat, myrstackarnas överlevnad och arbetarmyrornas kondition i stackar som är belägna på olika avstånd från hänsynsytor. Man jämför också myrstackar inom skogsbestånd som avverkas på olika sätt. Syftet är att ta fram rekommendationer för hur skogsbruket kan anpassas för att i högre utsträckning bevara stackmyrorna vid avverkning.

Mätning av myrstack. Foto: Jouni Sorvari/Luke

Foto: Jouni Sorvari/Luke

Skogsnäringen i Finland och Sverige har många mål, däribland att bevara biologisk mångfald och att minimera risken för skogsskador från bl.a. insekter. I detta projekt kommer vi att utveckla metoder som involverar stackmyror som både bidrar till bevarandet av biologisk mångfald och att minska angrepp från skadeinsekter.

Stackmyror spelar en ekologiskt viktig roll i boreala skogar. Myrstackarna utgör livsmiljö inte bara för myrorna, utan för hundratals andra arter. Många av dessa är insekter och spindeldjur som enbart lever i just myrbon. I skogen kan stackmyrorna spela en viktig roll som rovdjur. När de förekommer talrikt kan de hålla nere mängden av svåra skadegörare, såsom granbarkborren och snytbaggen.

Myrstackar försvinner ofta vid kalavverkning. Det beror både på att mikroklimatet hastigt förändras och att viktiga födokällor (framför allt bladlöss) minskar kraftigt i samband med avverkning. Stackar som är nära hyggeskanten drabbas dock mindre än de som är belägna mera centralt på hygget. Det talar för att man kan mildra de negativa effekterna av skogsavverkning genom hyggesfritt skogsbruk, eller genom att i den generella hänsynen beakta myrstackar, så att trädgrupper lämnas i anslutning till dessa. Detta har dock hittills aldrig testats.

I detta projekt kommer vi att utveckla metoder för att förbättra överlevnaden av myrstackar på kalhyggen och jämföra överlevnaden för myrstackar efter olika former av avverkning. Det gör vi genom att under ett par års tid efter avverkningen mäta mikroklimat samt myrstackarnas överlevnad och arbetarmyrornas kondition i stackar som är belägna på olika avstånd från hänsynsytor. Vi gör en liknande jämförelse också mellan myrstackar inom skogsbestånd som avverkas på olika sätt.

Baserat på våra vetenskapliga resultat kommer vi att skriva rekommendationer på både finska och svenska för hur skogsbruket kan anpassas för att i högre utsträckning bevara stackmyrorna vid avverkning.

Ämne: Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
Startår: 2023

Jouni Sorvari

Docent och forskare vid finska Naturresursinstitutet (Luke)

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.