Avslutat projekt

Naturvårdsbränn­ingar – hur når man bäst målen?

I projektet undersöks hur resultatet av naturvårds­bränningar påverkats av väderförhållanden och brandförlopp, beståndets karaktär och dess ursprungliga naturvärden. Syftet är att förbättra det rådande kunskapsläget och öka nyttan av naturvårds­bränning. 

Naturvårdsbränning. Foto: Joachim Strengbom

Foto: Joachim Strengbom

Trots att skogsbränder vissa år kan vara vanliga är brand inte längre en naturlig del av störningsdynamiken i svenska skogar. Naturvårdsbränning har därför blivit en viktig del av den skogliga naturvården. Naturvårdsbränningar genomförs både av staten och större certifierade markägare (del av t ex FSC-standarden) för att försöka återskapa en naturlig störningsdynamik och gynna biologisk mångfald.

Bränder anlagda i naturvårdssyfte utgör i dag ca 60 % av den skogsareal som årligen brinner i Sverige. Trots brandens centrala betydelse för biologisk mångfald och de höga kostnader som åtgärden innebär saknas kunskap om vilka värden man i praktiken skapar med dagens naturvårdsbränningar. Kunskapsbristen innebär också att det saknas underlag för att klargöra hur, var och när man når optimal nytta med naturvårdsbrand. Brandförloppet är avgörande för vilka mål som nås med en naturvårdsbrand. Brandförloppet är i sin tur beroende av väderförhållanden och skogsbeståndets karaktär.

För att nå optimalt resultat av en naturvårdsbränning ska branden vara lagom hård och intensiv, samtidigt som den ska kunna utföras på ett säkert sätt. Att hitta rätt balans mellan dessa faktorer är en stor utmaning som kräver både noggrann planering och rätt utförande. Om branden inte blir tillräckligt hård eller intensiv, skapar man inte de värden man eftersträvar. Å andra sidan om branden blir för hård eller intensiv blir trädmortaliteten för hög och man riskerar skada redan befintliga naturvärden. Dessutom ökar risken för spridning till angränsande skog.

För att optimera nyttan med naturvårdsbränningar behövs därför bättre kunskap om vilka värden som naturvårdsbränningar skapar och hur dessa påverkas av när, var och hur man bränner. Med syftet att förbättra rådande kunskapsläge och öka nyttan av naturvårdsbränning kommer vi att undersöka hur resultatet av naturvårdsbränning påverkats av (1) väderförhållanden och brandförlopp, (2) beståndets karaktär och (3) dess ursprungliga naturvärden.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2019

Joachim Strengbom

Docent

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.