Pågående projekt

Radarmät­ningar av vatten i skogen

I projektet, som är en del av ett större samarbete kring atmosfärs- och klimatföränd­ringar, studeras studeras skogens vattencykel med hjälp av radarmätningar.

Radartornet vid Svartbergets försöksstation.

Radartornet vid Svartbergets försöksstation.

Projektet ska undersöka hur radarmätningar kan användas för att mäta vattenutbyte i skog. Projektet är del av ett större samarbete där även atmosfärs- och klimatförändringar studeras.

Vi har sommaren 2022 upprättat ett 50 m högt torn med radarsensorer vid Svartbergets försöksstation i Västerbotten. Det är samlokaliserat med ett femtiotal andra pågående forskningsförsök samt två andra större Europeiska infrastrukturer (ICOS och ACTRIS) som studerar förändringar av atmosfären och dess kolcykel. Radartornet gör det möjligt att studera evapotranspiration (dvs vattenutbytet mellan träd och luft), inverkan av väder, och koppla ihop detta med de atmosfärs- och klimatstudier ICOS och ACTRIS fokuserar på.

Som en del i projektet vill vi dela upp och mäta de faktorer som påverkar radarmätningarna för att i förlängningen kunna göra bättre, kontinuerliga storskaliga skattningar av skogen med hjälp av satellitburen radar.

Projektet kommer att:

  • studera skogens vattencykel med radarmätningar från olika frekvenser,
  • utveckla modeller med kalibreringar från radartornet som kan användas till skattningar av biomassa och vattentillgång från flyg- och satellitradar,
  • undersöka inverkan av markfuktighet med hjälp av ett mobilt markburet radarsystem,
  • undersöka hur förändringar i skogen bäst kan identifieras genom att nyttja radarmätningar från lämpliga tidpunkter.

Denna ansökan gäller delmängden för en doktorandtjänst inom radarforskning av skog som ska stationeras vid SLU i Umeå. Projektet berör flera aspekter kring radarforskning, både med direkt koppling till mätningar från radartornet och indirekt genom storskalig kartering med flyg- och satellitburen radar. Finansieringen söks från fyra finansiärer och därtill bekostar SLU en tredjedel av den totala budgeterade kostnaden. Vi välkomnar studiebesök från finansiärer och eftersträvar samordning med andra projekt.

Ämne: Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
Startår: 2023

Henrik Persson

Forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning
  • Organisation Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU i Umeå
  • Telefon +46907868105
  • Epostadress henrik.persson@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.