Pågående projekt

Skelett­skogarnas naturvärde

Stora mängder av de träd som granbarkborren har dödat står fortfarande kvar i skogen och bildar "skelettskogar". I projektet jämförs mångfalden av vedlevande svampar mellan granbarkborredödade träd och den som finns i granhögstubbar skapade i samband med avverkningar. Man jämför också kostnadseffektiviteten i att lämna kvar skelettskogar, jämfört med att skapa högstubbar vid slutavverkning.

Granbarkborreskadad skog. Drönarfoto: Rickard Undevik

Under senare år har granbarkborren dödat stora mängder gran i Sverige och Centraleuropa och med den pågående klimatförändringen förväntas skadorna öka. Trots de omfattande skadorna är de ekologiska konsekvenserna dåligt kända.

Ungefär 25 % av de skogslevande arterna är beroende av död ved för sin överlevnad. Därför utgör bristen på död ved i dagens brukade skogar ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Detta projekt handlar om i vilken mån granar dödade i granbarkborreutbrott utgör en viktig livsmiljö för arter beroende av död ved. Är det i så fall en effektiv naturvårdsåtgärd att lämna de döda träden för att gynna biologisk mångfald?

Stora mängder av de träd som granbarkborren har dödat står fortfarande kvar i skogen och grupper av dödade granar formar så kallade skelettskogar. I dagsläget är det okänt i vilken utsträckning sådana skelettskogar främjar biologisk mångfald. Vi kommer att utvärdera om mångfalden av vedlevandesvampar skiljer sig mellan granbarkborredödade träd och den som finns i granhögstubbar skapade i samband med avverkningar. Det gör vi genom att inventera svampar med molekylära metoder i 120 granar som dödades av granbarkborren under perioderna 1997-1999 och 2006-2008 och jämföra med samma antal granhögstubbar i samma ålder.

Vi kommer också att utvärdera kostnadseffektiviteten för att lämna skelettskogar som naturvårdsåtgärd jämfört med att skapa högstubbar vid slutavverkning. I ett parallellt projekt som vi redan har fått finansiering för studerar vi samma frågeställningar för vedskalbaggar. Eftersom projekten inkluderar de två artrikaste vedlevande grupperna kommer de tillsammans att betydligt förbättra kunskapen om de ekologiska konsekvenserna av stora granbarkborreutbrott och vilket värde som skelettskogar har för biologisk mångfald.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2023

Thomas Ranius

Professor
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Telefon 018-672334
  • Epostadress thomas.ranius@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.